Доделени сертификати за завршена обука за работно–ориентирана рехабилитација 

 Министерката  за труд и социјална политика Мила Царовска и постојаната претставничка на Програмата за развој на Обединетите нации Луиза Винтон присуствуваа и  се обратија на свеченото доделување на сертификати на 15 професионалци и 23 корисници од Јавната установа Завод за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ – Струмица по завршувањето на стручната обука за работно–ориентирана рехабилитација. 

Имено, во изминатите 10 месеци, Министерството за труд и социјална политика, заедно со Програмата за развој на Обединетите нации, Општина Струмица и другите национални партнери, работеше на овој пилот проект кој е директно насочен кон лицата со попреченост сместени во Јавната установа Завод за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ – Струмица, за нивно работно оспособување и вклучување на пазарот на трудот.

,,Вклучување и вреднување на сите луѓе во нашето општество е целта кон која се стремиме. Ова е мал, но значаен исчекор кон обезбедување услови и средина за коренити промени во третманот на лицата со попреченост кои сакаат и можат да бидат работно ангажирани“, изјави министерката Царовска.  Инаку, Република Македонија ја ратификуваше Декларацијата за правата на лицата со попреченост во 2011 година и Владата цврсто стои на ставот дека начелата од Декларацијата ќе ги преточи во реални можности и отворени врати за лицата со попреченост. 

Во овој проект вкупно беа вклучени 23 лица за кои реномираната австриска компанија за рехабилитација- ББРЗ, изготви индивидуални планови кои имаа за цел да ги трасираат нивните лични афинитети, желби, способности, но и да ги зголеми нивните работни капацитети. Со овој проект се прави мал, но значаен исчекор кон обезбедување услови и средина за коренити промени во третманот на лицата со попреченост кои сакаат и можат да бидат работно ангажирани. 15-те професионалци кои ја поминаа обуката за “case manageri” се пионери и движечка сила која треба да донесе промени во работењето на ваквиот тип на институции.  Владата и Министерството за труд и социјална политика, со сите капацитети работи во правец на остварување на мотото – еднаква шанса за сите! 

U ndanë certifikata për trajnimin e përfunduar për rehabilitimin e orientuar të punës

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska dhe përfaqësuesja e përhershme e Programit të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara Louiza Vinton morën pjesë në ceremoninë e ndarjes së certifikatave për 15 profesionistë dhe 23 përfitues nga Enti Publik për Mbrojtje dhe Rehabilitim "Banja Bansko" – Strumicë, pas përfundimit të trajnimit profesional për rehabilitimin e orientuar të punës.

Në fakt, gjatë 10 muajve të fundit, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, së bashku me Programin e Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara, Komunën e Strumicës dhe partnerët tjerë nacionalw kanë punuar në këtë pilot-projekt, i cili drejtpërsëdrejti ka për qëllim personat me aftësi të kufizuara që janë të vendosur në Entin Publik për mbrojtje dhe rehabilitim “Bansko Bansko” - Strumicë, për trajnimin e tyre të punës dhe përfshirjen në tregun e punës.

“Përfshirja dhe vlerësimi i të gjithë njerëzve në shoqërinë tonë është qëllimi drejt të cilit synojmë. Ky është hap i vogël por i rëndësishëm në drejtim të sigurimit të kushteve dhe mjedisit për ndryshime thelbësore në trajtimin e personave me aftësi të kufizuara që duan dhe mund të angazhohen në punë”, deklaroi ministrja Carovska.

Përndryshe, Republika e Maqedonisë e ka ratifikuar Deklaratën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara në vitin 2011 dhe Qeveria qëndron fuqishëm në faktin se parimet e Deklaratës do t'i shndërrojë në mundësi reale dhe dyer të hapura për personat me aftësi të kufizuara.

Në këtë projekt u përfshinë gjithsej 23 persona për të cilët kompania e njohur austriake për rehabilitim-BBBRZ përpiloi plane individuale që kishin për synim gjetjen e afiniteteve, dëshirave dhe aftësive të tyre personale, por edhe të rrisë kapacitetin e tyre të punës.

Me këtë projekt është bërë një hap i vogël por i rëndësishëm drejt sigurimit të kushteve dhe mjedisit për ndryshime thelbësore në trajtimin e personave me aftësi të kufizuara që duan dhe mund të angazhohen në punë.

15 profesionistët që e kaluan trajnimin e “case manageri” janë pionierë dhe një forcë lëvizëse që duhet të sjellë ndryshime në funksionimin e këtij lloji të institucioneve.

Qeveria dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale me të gjitha kapacitetet punon në drejtim të realizimit të motos – shanse të njëjta për të gjithë!


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->