Царовска избрана за ко-претседавач на 10-тиот Европски регионален состанок во организација на Меѓународната организација на трудот во Истанбул

 

Министерката  за труд и социјална политика Мила Царовска е избрана за ко-претседавач на 10-тиот Европски регионален состанок во организација на Меѓународната организација на трудот, во Истанбул, Турција, кој започна денеска и ќе трае до 5 октомври. 

Eвропскиот регионален состанок се одржува на секои четири години и на него учествуваат трипартитните конституенти - влади, работодавачи и работници од 51 земја.

 

Состанокот е со цел да се разменат ставови за клучните економски и социјални прашања во овој дел од светот, како и заради утврдување на регионалните приоритети на Meѓународната организација на трудот. 

 Дискусиите во рамките на десеттиот регионален состанок ќе бидат фокусирани на носителите на промени, на можностите и на идните импликации во областа на трудот во европскиот регион, а министерката Царовска ќе учествува на неколку сесии предвидени во рамките на овој состанок.

Carovska u zgjodh bashkëkryesuese e Takimit të 10-të Rajonal  Evropian në organizim të Organizatës Ndërkombëtare të Punës në Stamboll                    

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, është zgjedhur bashkëkryesuese e Takimit të 10-të Rajonal Evropian në organizim të Organizatës Ndërkombëtare të Punës në Stamboll të Turqisë, që filloi sot dhe do të zgjasë deri më 5 tetor.

Takimi evropian rajonal mbahet çdo katër vjet dhe në këtë takim marrin pjesë konstituentët trepalësh – qeveritë, punëdhënësit dhe punëtorët nga 51 vende. Takimi synon të shkëmbejë qëndrimet mbi çështjet kyçe ekonomike dhe sociale në këtë pjesë të botës, si dhe për të përcaktuar prioritetet rajonale të Organizatës Ndërkombëtare të Punës.

Diskutimet në kuadër të takimit të dhjetë rajonal do të kenë në fokus bartësit e ndryshimeve, mundësitë dhe implikimet e ardhshme në fushën e punës në rajonin evropian, kurse ministrja Carovska do të marrë pjesë në disa seanca të parashikuara në këtë takim.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->