Царовска: Истрага за поранешни финансиски злоупотреби во центрите за социјална работа. Да спречиме изборна манипулација на граѓаните кои се под наша заштита

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, во рамки на редовните работни посети на центрите за социјална работа низ државата, денеска е во обиколка на ЦСР во Кратово, Пробиштип, Кочани и Делчево. Во изјава за медиумите дадена при посетата на ЦСР Кратово, министерката Царовска го посочи следново:

"Целта на овие посети е да видам со какви проблеми и предизвици се соочуваат вработените, раководните лица, кои услуги се достапни за граѓаните во изминатиот и во наредниот период, но исто така е важно дека до вработените и раководните лица посочувам дека не смее да се случува никаква злоупотреба или манипулација со најранливите категории граѓани во текот на изборите. Многу е важно, ниту една политичка партија да не се обидува да ги злоупотребува, да додава или да укинува права на граѓани кои што се под социјална заштита во Република Македонија. Ние сме сведоци дека во изминатиот период, врз грбот на најранливите категории на граѓани се кршеа многу копја и затоа партијата, која што беше претходно на власт се обидуваше да ги злоупотреби. Но тоа престанува и наша главна задача е да спречиме секаква злоупотреба на овие граѓани кои што се под наша заштита. 

Токму такви дојави имаше доста во МТСП и морам денеска да известам дека се најдоа и дупли досиеја и дупли исплати и финансиски злоупотреби во неколку центри за социјална работа во Република Македонија. За истото ја известивме Управата за финансова полиција која што е под Министерството за финансии, тие ја собраа целата потребна документација. Исто така, тие беа во надзор во Министерството за труд и социјална политика, но веќе се на терен и во центрите за социјална работа, за да може да го соберат целиот доказен материјал, секако со одобрение на Основен суд Скопје 1, од каде што добија налог за да може да го работат овој предмет. Повеќе детали не можеме да кажеме, освен дека, навистина, сите оние кои што ќе бидат како инволвирани лица или ќе се утврди дека имаат кривична одговорност, за истите ќе се покрене соодветна постапка.Затоа, последен пат апелирам до сите раководни структури во центрите за социјална работа, но и вработени, кои што извршуваат работни задачи, да не се обидуваат во партиски, изборни интереси да ги злоупотребат најранливите категории на граѓани кои што се под социјална заштита."

Carovska: Hetim për keqpërdorimet e mëhershme financiare në qendrat për punë sociale. Të parandalojmë manipulimin zgjedhor ndaj qytetarëve që janë nën mbrojtjen tonë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, në kuadër të vizitave të rregullta pune në qendrat për punë sociale në vend, sot ishte në turne në Kratovë, Probishtip, Koçani dhe Dellçevë. Në një deklaratë për shtyp gjatë qëndrimit në QPS të Kratovës, ministrja Carovska vuri në dukje, si vijon:

“Qëllimi i këtyre vizitave është që të shohim se me çfarë probleme dhe sfida ballafaqohen punonjësit, udhëheqësit, cilat shërbime ishin në dispozicion për qytetarët në të kaluarën dhe në të ardhmen, por ajo që është gjithashtu e rëndësishme se deri te punonjësit dhe udhëheqësit e përcjell mesazhin se  nuk duhet të ketë keqpërdorim apo manipulim me kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve gjatë zgjedhjeve. Është e rëndësishme që asnjë parti politike të mos bëjë përpjekje të keqpërdorë, të shtojë ose të revokojë të drejta të qytetarëve të cilët janë nën mbrojtje sociale në Republikën e Maqedonisë. Ne jemi dëshmitarë se në të kaluarën, mbi kurrizin e kategorive më të rrezikuara të qytetarëve thyheshin shumë shtiza, prandaj partia, e cila ishte më parë në pushtet, u përpoq t'i keqpërdorte ato. Por, ajo përfundoi dhe detyra jonë kryesore është të parandalojmë çdolloj keqpërdorimi të këtyre qytetarëve që janë nën mbrojtjen tonë. Pikërisht raportime të këtilla ka pasur në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe sot ju njoftoj se janë gjetur dosje të dyfishta dhe pagesa të dyfishta dhe keqpërdorime financiare në disa qendra për punë sociale në Republikën e Maqedonisë. Për të njëjtën, e informuam Drejtorinë e Policisë Financiare që është nën Ministrinë e Financave, dhe kanë mbledhur të gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Po ashtu, ata ishin në  mbikëqyrje Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, por tashmë janë në terren dhe në qendrat për punë sociale, për të mbledhur të gjitha dëshmitë, sigurisht me miratimin e Gjykatës Themelore Shkup 1, prej ku kanë marrë urdhër ta punojnë këtë lëndë. Më shumë detaje nuk mund të themi, përveç se, me të vërtetë, të gjithë ata persona që do të paraqiten si të përfshirë ose që do të konstatohet se kanë përgjegjësi penale, për të njëjtët do të iniciohet  procedurë adekuate. Prandaj, për herë të fundit u bëj thirrje të gjitha strukturave udhëheqëse në qendrat për punë sociale, po edhe te punonjësit, t’i kryejnë detyrat e punës, të mos tentojnë që për interesa partiake, zgjedhore t’i keqpërdorin kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve që janë nën mbrojtje sociale.” 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->