Регионалната конференција за систематски решенија за лицата без документи од ромската заедница

Заменик министерот за труд и социјална политика Елми Азири, министерот за задолжен за имплементација на Националната стратегија за Ромите Самка Ибраимовски и заменик шефот на Мисијата на ОБСЕ во Скопје Џеф Голдстајн се обратија на Регионалната конференција за систематски решенија за лицата без документи од ромската заедница на која беа споделени регионалните практики за процесот на инклузија на лицата без документи од ромската заедница. Правото на државјанство е основно човеково право и согласно со член 15 од Универзалната декларација за човекови права од 1948 година секој човек има право на државјанство и на ниту едно лице не смее произволно да му се одземе државјанството.  Меѓу оние кои се засегнати со проблемот со документи за лична идентификација се вбројуваат лицата кои се постојани жители на државата и  припадници  на  етнички малцинства. 

,,Многу извештаи укажуваат дека припадниците на Ромската етничка заедница се соочуваат со тешкотии при добивањето на лични документи или со недостиг на истите. Сепак не постојат прецизни податоци за точна бројка на лица кои се соочуваат со ваков вид на проблем во Република Македонија и пошироко во регионот. Причината за непристапноста  на Ромите до документи е од една страна неинформираноста како да дојдат до истите, а од друга страна и финансиската состојба на оваа етничка заедница”, рече во своето обраќање заменик министерот за труд и социјална политика Елми Азири. 

Со цел создавање на цврста основа и помагање на социјалното вклучување на маргинализираните Роми, меѓуресорска работна група координирана од Министерството  за труд и социјална политика започна со Акција на терен за регистрирање на неевидентирани лица во матичните книги на родени. 

Во оваа акција покрај ресорните министерства и Управата за водење на матичните книги на родени, се вклучени и Ромски Невладини Организации, Ромски информативни центри и Организацијата на млади правници. 

Овие позитивни активности треба да го адресираат циклусот на исклученост кој се пренесува генерациски и кој придонесува за поголема сиромаштија, социјална маргинализација, ниско ниво на образование, чести миграции, деца на улица, непристапност до инфраструктура  и други негативни појави.   На конференцијата се обрати и министерот задолжен за имплементација на Националната стратегија за Ромите Самка Ибраимовски кој најави измени во Законот за матична евиденција и системско решение на проблемот на лицата без документи за целосна инклузија на Ромите во сите области.Регионалната конференција за систематски решенија за лицата без документи од ромската заедница е во организација на Мисијата на ОБСЕ, во соработка со Министерството за труд и социјална политика.

 

Konferencë rajonale për zgjidhje sistematike për personat pa dokumente të bashkësisë Rome


Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Elmi Aziri, ministri i ngarkuar për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për romët Samka Ibraimovski dhe zv/shefi i Misionit të OSBE-së në Shkup Xhef Goldstajn mbajtën fjalim në Konferencën Rajonale për zgjidhje sistematike për personat pa dokumente të bashkësisë rome, në të cilën konferencë u ndanë praktika rajonale për procesin e përfshirjes së personave pa dokumente nga bashkësia rome. E drejta e shtetësisë është një e drejtë themelore e njeriut dhe në përputhje me nenin 15 të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut të vitit 1948 secili ka të drejtën e shtetësisë dhe asnjë person nuk duhet të privohet nga shtetësia e tij.

Në mesin e atyre që kanë problem me çështjen e dokumenteve për identifikim personal përfshihen personat të cilët janë banorë të përhershëm të shtetit dhe pjesëtarë të pakicave etnike.

“Shumë raporte thonë se pjesëtarët e bashkësisë etnike rome ballafaqohem me vështirësi gjatë marrjes së dokumenteve personale apo me mungesën e të njëjtave. Megjithatë, nuk ka të dhëna precize për numrin e saktë të këtyre personave që ballafaqohem me këtë lloj të problemit në Republikën e Maqedonisë dhe më gjerë në rajon. Shkaku i mospasjes së qasjes së romëve deri te dokumentet është mungesa e informacioneve se si të arrihet deri te të njëjtat dhe, nga ana tjetër, gjendja financiare e kësaj bashkësie etnike”, deklaroi zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Elmi Aziri, në fjalimin e tij në këtë konferencë.Për të krijuar një themel të fortë dhe për të ndihmuar përfshirjen sociale të romëve të margjinalizuar, një grup pune ndër-sektorial i koordinuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale filloi me Aksion në terren për regjistrimin e personave të paregjistruar në librat amë të të lindurve.

Në këtë aksion, përveç ministrive përkatëse dhe Drejtorisë për Udhëheqjen e Librave Amë të të Lindurve, janë përfshirë edhe organizatat joqeveritare rome, Qendrat e informative Rome dhe Organizata e Juristëve të Rinj.Këto aktivitete pozitive duhet të adresojnë ciklin e përjashtimit që përcillet brez pas brezi dhe i cili kontribuon në varfërinë më të madhe, margjinalizimin social, arsimimin e ulët, migrimet e shpeshta, fëmijët e rrugës dhe dukurive tjera negative.

Kësaj konference iu drejtua edhe ministri i ngarkuar për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për romët, Samka Ibraimovski, i cili paralajmëroi ndryshime në Ligjin për evidencën amë dhe zgjidhje sistematike të problemit të personave pa dokumente për përfshirjen e plotë të romëve në të gjitha sferat. Konferenca rajonale për zgjidhjet sistematike për personat pa dokumente të bashkësisë rome organizohet nga Misioni i OSBE-së në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->