Работен состанок за социјална интеграција на Ромите во Република Македонија

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска имаше воведно обраќање на Работниот состанок за социјална инклузија на Ромите во Република Македонија. Целта на овој состанок е зголемување на нивото на имплементација на Стратегијата за Ромите 2014-2020, како и Националните акциони планови за домување, вработување, здравство, образование и зајакнување на положбата на жената Ромка.

И покрај тоа што Ромите ги уживаат сите права не секогаш имаат пристап од многу причини до нив.

Токму затоа, треба да се обезбеди намалување на сиромаштијата и вклучување на Ромите во сите сфери како што се образованието, вработувањето, домувањето.

Владата има цврсти заложби да се направат темелни реформи.

,,Министерството подготвува информацијата до Владата на РМ дека мора да имаме законски измени и посебни регистри за идентификација на лицата без документи. Тоа е првата работа која што е потребна за да ги оставрите своите права во една држава.Постои и волја и поддршка од институциите за решавање на ова прашање. Втора работа е предучилишото образование.Имаме проект за вклучување на децата Роми во предучилишното образование за нивен подобар старт во образовниот систем.Сметаме дека е и за ова е потребно системско решение, а не само проект, за да се вклучат сите деца во градинки, а со сите вклучително и Ромите.Затоа работиме на подобрување на инфраструктурта на градинките во РМ, како и на зголемување на кадарот во истите”, рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска.

Набројувајќи ги потребните мерки за подобрување на статусот на социјално ранливите категории на граѓани во кои во голем дел се и Ромите таа додаде дека ќе се воведе категоријата минимален приход која што, на пример, би ги опфатила собирачите на пластика.

Исто така, потенцираше дека со Активните мерки и политики за вработување има одредени Програми во кои се вклучени и Ромите, но дека истите не се прилагодени со соодветни критериуми.

Свои обраќања на Работниот состанок за социјална инклузија на Ромите во Република Македонија имаа и министерот без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија Самка Ибраимоски и советник координаторот за ромски политики во Директоратот за проширување и добрососедска политика при ЕК, Марта Гарсија Фидалго.

Takim pune për integrim social të romëve në Republikën e Maqedonisë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, mbajti fjalim hyrës në takimin e punës për përfshirjen sociale të romëve në Republikën e Maqedonisë. Qëllimi i këtij takimi është rritja e nivelit të zbatimit të Strategjisë për Romët 2014-2020, si dhe Planet kombëtare aksionale për banim, punësim, shëndetësi, arsim dhe përforcimin të statusit të grave rome.

Megjithëse romët i gëzojnë të gjitha të drejtat, ata nuk kanë gjithmonë qasje deri te ato të drejta për shumë arsye. Prandaj, duhet të sigurohet ulja e varfërisë dhe përfshirja e romëve në të gjitha sferat, si në: arsim, punësim, banim etj. Qeveria ka përcaktime të fuqishme për të bërë reforma të thella.

“Ministria përgatit informacionin për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë se doemos duhet të kemi ndryshime ligjore dhe regjistra të posaçëm për identifikimin e personave pa dokumente. Kjo është gjëja e parë që nevojitet për t’i realizuar të drejtat tuaja në një shtet. Ka edhe vullnet dhe mbështetje nga institucionet për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Puna e dytë është edukimi parashkollor. Kemi projekt për përfshirjen e fëmijëve romë në arsimin parashkollor për fillimin e tyre më të mirë në sistemin arsimor. Ne konsiderojmë se edhe për këtë nevojitet zgjidhje sistemore e jo vetëm projekt, që të përfshihen të gjithë fëmijët në kopshte, duke përfshirë edhe romët. Ndaj jemi duke punuar për të përmirësuar infrastrukturën e kopshteve në Maqedoni, si dhe në rritjen e kuadrit në to”, tha ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska.

Duke i numëruar masat e nevojshme për të përmirësuar statusin e kategorive të ndjeshme sociale të qytetarëve, në të cilat, ku në pjesën më të madhe janë edhe romët, ministrja shtoi se do të futet kategoria e të ardhurave minimale, e cila, për shembull, do t’i përfshijë mbledhësit e plastikës. Ajo, gjithashtu, theksoi se me masat dhe politikat aktive të punësimit ka disa programe të caktuara në të cilat janë përfshirë romët, por se të njëjtat nuk janë përshtatur me kritere të përshtatshme.Fjalim në këtë takim pune kishte edhe ministri pa portofol i ngarkuar për Zbatimin e Strategjisë për Përmirësimin e Gjendjes së Romëve në Republikën e Maqedonisë, Samka Ibraimovski dhe këshilltarja e koordinatorit për politikat rome në Drejtorinë për Zgjerim dhe Politikë të Fqinjësi pranë KE, Marta Garsija Fidalgo.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->