Мила Царовска: Создаваме услови за пристојна работа и еднакви можности за мажите и жените

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска учествуваше на завршната конференција на проектот „Промена на традиционалните размислувања преку колективните договори во Западен Балкан - улогата на социјалните партнери во овозможување на усогласеност меѓу работата и семејството, како и промовирање на родовата еднаквост“.

Во своето обраќање таа потенцираше дека Владата работи на концепт за обезбедување на пристојна работа и достоинство на трудот.

Во тој контекст посочи на промените во работното време бидејќи според неа сите земји се соочуваат со работно време кое е се поиндивидуализирано и подетецентрализирано. Секоја компанија има различна форма на регулирање на работното време, од друга страна, пак, семејството се соочува со голем дел предизвици при што во Макеоднија имаме состојба во која над 50 % од жените се наективни на пазарот на трудот.

,,Во Македонија сме свесни дека бројките укажуваат дека половина од жените не се доволно вклучени на пазарот на труд, а не може да очекуваме економски раст и развој ако нив ги немаме. Ако целиот товар го ставите на една жена, тогаш таа во некои области ќе даде помал придонес”, потенцираше министерката Царовска, според која во сите овие процеси важно е и вклучувањето на мажите.

Исто така, потребно е да се подигне свеста кај работодавачите, да се воведе флексибилно работно време, а во насока на поголема вклученост на жените на пазарот на трудот воведена е втора смена во јавните градинки, ќе се финансира и развојот на домовите за стари лица бидејќи статистките покажуваат дека жените во Македонија сеуште се грижат за своите деца и за постарите лица во семејствата и немаат време да се вклучат на пазарот на труд.

Конференцијата Беше во организација на Бизнис конфедерацијата на Македонија. 

 

Milla Carovska: Jemi duke krijuar kushte për punë të denjë dhe mundësi të barabarta për burrat dhe gratë


Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska mori pjesë në konferencën përmbyllëse të projektit “Ndryshimi i mendimit tradicional përmes marrëveshjeve kolektive në Ballkanin Perëndimor - roli i partnerëve socialë në mundësimin e barazisë midis familjes dhe punës, si dhe promovimi i barazisë gjinore”.

Në fjalën e saj, ajo theksoi se Qeveria punon për konceptin e sigurimit të punës së denjë dhe dinjitetit të punës.

Në këtë kontekst, ajo vuri në dukje ndryshimet në orarin e punës, sepse sipas saj, të gjitha vendet po përballen me orarin e punës i cili është gjithnjë e më shumë i individualizuar dhe i decentralizuar. Secila kompani ka formë të ndryshme të rregullimit të orarit të punës, kurse nga ana tjetër, familja përballet me shumë sfida, ku në Maqedoni kemi një situatë në të cilën mbi 50% e grave janë joaktive në tregun e punës.

“Në Maqedoni jemi të vetëdijshëm se shifrat tregojnë se gjysma e grave nuk janë të përfshira sa duhet në tregun e punës, ndaj nuk mund të presim rritje ekonomike dhe zhvillim nëse nuk i kemi ato. Nëse tërë barrën e vendosni tek një grua, atëherë ajo do të japë më pak kontribute në disa sfera“, tha ministrja Carovska, sipas së cilës, në të gjitha këto procese është e rëndësishme edhe përfshirja e burrave.

Gjithashtu, është e nevojshme të rritet ndërgjegjësimi i punëdhënësve, të vendoset orari i punës fleksibël. Sipas saj, në drejtim të përfshirjes më të madhe të grave në tregun e punës është vendosur edhe turni i dytë në kopshtet publike, si dhe do të financohet edhe zhvillimi i shtëpive të pleqve, sepse statistikat tregojnë se gratë në Maqedoni ende kujdesen për fëmijët e tyre dhe për të moshuarit në familjet e tyre dhe nuk kanë kohë për t’u përfshirë në tregun e punës.

Konferenca u organizua nga Konfederata e Biznesit në Maqedoni.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->