Конференција за лицата со посебни потреби „Очи за еднаквост”

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска се обрати на Конференција за лицата со посебни потреби „Очи за еднаквост” на која беа презентирани истражувањата и анализите за потребите за промени за лицата со посебни потреби во областите на социјална заштита, образование, здравствена заштита, вработување и квалитет на живот.

Во своето обраќање Царовска потенцираше дека е потребна функционална проценка на можностите на овие лица, а не само на нивната попреченост, како и трансформација на големите институции во помали, како што се мали групни домови, згрижувачки семејства и слично, односно институции најблиски до примерот на семејство. ,,Доколку едно лице држите на социјална заштита со години го правите се поисклучено од општеството и од пазарот на труд.

Затоа треба да се направат напори образовниот систем и  заштитниот систем да бидат во насока на вработување и инклузија на лицата таму каде тоа е можно”, рече министерката Царовска обраќајки се на конференцијата.

Немањето мерки во таа насока ги прави овие лица се попасивни и наместо да се водат дебати за тоа колку активни мерки наменети за нив има, какви кфалификации имаат лицата, се се сведува на дискусија за зголемување на додатокот.

,,Јас сум за поголеми додатоци, но и за поголеми можности да се вкчучат во пазарот на труд и општеството за да почуствува лицето дека само заработува и да има повеќе самодоверба”, рече Царовска.

Конференцијата посветена на лицата со попреченост беше во организација на Хелсиншкиот комитет за човекови права и на неа свое обраќање имаа и претседателката Уранија Пировска, како и британскиот амабасадор во Македонија, Чарлс Герет, а учествуваа и претставници од надлежни министерства.

Конференцијата е дел од проектот „Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите” поддржан од Британската амбасада во Македонија.

Министерката Царовска учествуваше и на Маршот на толеранцијa „Гледај со срцето, прифати ја различноста“ поддржан од 25 граѓански организации, кој започна од Музејот на Град Скопје, ќе продолжи по улица Македонија, а заврши со обраќања на дел од учесниците во паркот „Жена борец” спроти Собранието на РМ.

Konferencë për personat me nevoja të posaçme “Sytë e barazisë”

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska iu drejtua Konferencës për personat me nevoja të veçanta "Sytë e barazisë" ku u prezantuan hulumtimet dhe analizat për nevojat për ndryshime për personat me nevoja të veçanta në sferën e mbrojtjes sociale, arsimit, mbrojtjes shëndetësore, punësimit dhe cilësisë së jetës.Në fjalën e saj, Carovska theksoi se nevojitet një vlerësim funksional i mundësive të këtyre njerëzve, e jo vetëm i pengesës së tyre, si dhe transformimi i institucioneve të mëdha në ato më të vogla, siç janë banimi i vogël në grup, familjet që marrin në përkujdesje dhe ngjashëm, respektivisht institucione që janë më afër shembullit të familjes.

“Nëse një person e “mbani” me mbrojtje sociale prej vitesh, ai gjithnjë e më shumë është i përjashtuar nga shoqëria dhe tregu i punës. Prandaj duhet bërë përpjekje për ta bërë sistemin arsimor dhe sistemin e mbrojtjes në drejtim të punësimit dhe përfshirjes së personave aty ku është e mundur”, tha ministrja Carovska në fjalën e saj në këtë konferencë.

Mungesa e masave në këtë drejtim këta individë i bën më pasivë dhe në vend që të debatohet rreth asaj se sa masa aktive janë dedikuar për ta, çfarë kualifikimesh kanë këta persona, diskutimi shkon në drejtim të asaj rreth rritjes së shtesës-ndihmës. “Unë jam për shtesa-ndihma më të mëdha, por edhe për mundësi më të mëdha që të inkuadrohen në tregun e punës dhe në shoqëri që këta persona të ndjejnë se fitojnë dhe të kenë më shumë vetëbesim”, tha ministrja Carovska.

Konferenca e dedikuar për personat me aftësi të kufizuara u organizua nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut dhe në të mori pjesë presidentja Uranija Pirovska, si dhe ambasadori britanik në Maqedoni Çarls Geret dhe përfaqësues të ministrive përkatëse.

Konferenca është pjesë e projektit “përkrahje nga shoqëria civile ndaj politikave për kohezion social dhe diversitete”, e përkrahur nga Ambasada Britanike në Shkup.

Pasdite, ministrja Carovska mоri pjesë në marshin e tolerancës "Shiko me zemër, pranoje diversitetin" i përkrahur nga 25 organizata qytetare, marsh ky që fillooi nga Muzeu i Qytetit të Shkupit dhe vazhdoi përgjatë sheshit Maqedoni dhe përfundoi me fjalimin e një pjese të pjesëmarrësve në Parkun e Qytetit përballë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->