Царовска: Ќе ги унапредиме социјалните права согласно со Европската социјална повелба

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска се обрати на семинарот за неприфатените одредби од Европската социјална повелба, организиран од страна на Советот на Европа и МТСП.

Министерката Царовска  посочи дека во изминатите години Република Македонија помина низ период кога дел од овие социјални права, утврдени и во Повелбата, беа или запоставувани или недоволно унапредувани и развивани.

,,Она што јас сега, од мое лично име и од име на новата Влада на Република Македонија, можам да го гарантирам е дека еден од клучните приоритети во наредниот период ќе биде токму унапредувањето на социјалните права и напорите тие да бидат рамноправно уживани од страна на сите граѓани. Она на што ќе се фокусираме ќе биде реформа на системот на социјална заштита, унапредувањето на социјалните услуги за граѓаните, интензивирање на борбата за справување со сиромаштијата и социјалната исклученост во државата, спречување на маргинализацијата од секој вид, значително унапредување на правата и заштитата на работниците и поголема инволвираност во сите овие прашања на социјалните партнери и граѓанското општество’’

Семинарот е организиран во рамките на постапката предвидена со Член 22 од Повелбата за "неприфатените одредби" и е посветен на размена на мислења и информации за одредбите кои не се прифатени од страна на Република Македонија, како и за постапката за колективни жалби. Целта е низ дискусија се разгледаат состојбите во државата во однос на правата и стандардите кои ги утврдуваат и штитат споменатите одредби, како и за можностите од проширување на обемот на одредби кои ќе бидат прифатени од нашата држава.

Carovska: Do t’i avancojmë të drejtat sociale në përputhje me Kartën evropiane sociale

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, mbajti fjalim në seminarin për dispozitat e papranuara të Deklaratës evropiane sociale, që u organizua nga Këshilli i Evropës dhe MPPS-ja.Gjatë fjalimit ajo theksoi se në vitet e kaluara Republika e Maqedonisë ka kaluar në një periudhë kur një pjesë e këtyre të drejtave sociale, të përcaktuara edhe në Kartë, ishin mënjanuar apo nuk ishin zhvilluar sa duhet.

“Atë që mund ta garantoj në emrin tim personal dhe në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë është se një ndër prioritetet kryesore në periudhën e ardhshme do të jetë pikërisht avancimi i të drejtave sociale dhe përpjekjet që këto t’i gëzojnë të gjithë qytetarët. Ajo që ne do të fokusohemi është reforma në sistemin e mbrojtjes sociale, avancimi i shërbimeve sociale për qytetarët, intensifikimi i luftës për ballafaqim me varfërinë dhe përjashtimit social në vend, parandalimi i margjinalizimit në çfarëdo aspekti, avancimi i të drejtave dhe mbrojtja e punëtorëve dhe përfshirja e tyre në të gjitha çështjet e partnerëve sociale dhe shoqërisë civile”, theksoi ministrja Carovska. 

Seminari është organizuar në kuadër të procedurës së paraparë me nenin 22 nga  Karta e dispozitave të papranuara, dhe i është përkushtuar shkëmbimit të mendimeve dhe informacioneve për dispozitat që nuk janë pranuar nga Republika e Maqedonisë, si dhe për procedurën e ankesave kolektive. Qëllimi është që përmes diskutimeve të shqyrtohet gjendja në vend lidhur me të drejtat dhe standardet që i përcaktojnë dhe i mbrojnë dispozitat e përmendura, si dhe për mundësitë nga zgjerimi i vëllimit të këtyre dispozitave që do të pranohen nga vendi ynë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->