#Ibelong- кампања на УНХЦР за ставање крај на бездржавјанството

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска учествуваше на #Ibelong- кампањата на УНХЦР за ставање крај на бездржавјанството на која се промовираше новиот извештај за малцинства без државјанство во моментов или во минатото „Ова е нашиот дом“ и два куси видео клипа кои ја претставуваат приказната на недокументираните лица во земјава.

Невидливи за системот, без пристап до права од областа на здравствената и социјалната заштита, до образование и вработување, лица „фантоми“ без документи и државјанство во Македонија според проценките на УНХЦР имало најмалку 800, од кои на 300 им е помогнато да станат полноправни членови на заедницата.

Даг Сигурдсон од УНХЦР на презентацијата на извештајот рече дека се претпоставува дека бројката е поголема и за таа точно да се утврди потребно е подигање на јавната свест за лицата без документи самите да се пријавуваат, но дека се потребни и законски измени за да се отстранат административните пречки и да им се помогне да го надминат проблемот.

Потребна е и добра соработка меѓу институциите, здруженијата на граѓани и другите меѓународни организации во Македонија, која ќе овозможи овие граѓани да ги добијат документите кои им требаат за да можат да ги оставарт своите права.

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска смета дека треба да се отстранат административните пречки бидејќи ова за некого е техничко прашање, но за овие граѓани е животно прашање.

Според неа потребно е оние кои работат на решавање на овој проблем да се свесни за тоа што значи да се биде лице без документи во Македонија и во светот.,,Тие лица немаат пристап до ниту едно право, а со тоа ги правиме најисклучени од општеството и ги правиме да влезат најдлабоко во сиромаштија.

Затоа, за нас тоа е приоритетно прашање, бидејќи ако социјалните ризици се генерираат кај многу деца во Македонија тие стануваат потенцијални социјални корисници или граѓани кои ќе живеат во длабока сиромаштија во идниот период”, рече Царовска и потенцира дека заедно со останатите институции ќе се вложи максимум што побрзо да се направи план кои се закони е потртебно да се променат за да се олесни решавањето на проблемот. Во таа насока неопходно е да се направи и регистар на граѓани, бидејќи во моментов нема точна бројка колку лица во Македонија се без документи. 

Fushata #Ibelong e UNHCR për dhënien fund mospasjes së shtetësisë 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, mori pjesë në Fushatën #Ibelong e UNHCR për dhënien fund mospasjes së shtetësisë në të cilën u promovua raporti i ri pakicave pa shtetësi aktualisht ose në të kaluarën. “Kjo është shtëpia ime” dhe dy video klipe të shkurtra që e paraqesin rrëfimin e personave pa dokumente në vend. 

Ta padukshëm për sistemim, pa qasje deri te të drejtat nga sfera e mbrojtjes shëndetësore dhe sociale, pa qasje në arsimin dhe punësim, persona “fantazmë” pa dokumente dhe shtetësi në Maqedoni sipas vlerësimeve të UNHCR-së janë së paku 800 persona, prej të cilëve 300 u është ndihmuar të bëhen anëtarë fuqiplotë të bashkësisë.

Dar Sigurdson nga UNHCR-së në prezantimin e Raportit theksoi se supozon që numri është më i madh dhe për t’u përcaktuar saktë nevojitet ngritja e vetëdijes publike për personat pa dokumente që vetë të paraqiten, por se nevojiten edhe ndryshime ligjore që të mënjanohen pengesat administrative dhe t’u ndihmohet që ta tejkalojnë problemin.

Nevojitet bashkëpunim i mirë ndërmjet institucioneve, shoqatave të qytetarëve dhe organizatave ndërkombëtare në Maqedoni, që do t’u ndihmojmë këtyre qytetarëve t’i fitojnë dokumentet që u duhen që t’i realizojnë të drejtat e tyre.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, konsideron që duhet të mënjanohen pengesat administrative sepse kjo është çështje teknike, por që për këta qytetarë kjo është çështje jetësore.

Sipas saj, ata që punojnë për zgjidhjen e këtij problemi duhet të jenë të vetëdijshëm për atë se çfarë do të thotë të jesh person pa dokumente në Maqedoni dhe në botë. “Këta persona nuk kanë qasje në asnjë të drejtë dhe më këtë i përjashtojmë nga shoqëria dhe u mundësojmë të hyjnë thellë në varfëri. Prandaj,për ne kjo çështje është me prioritet, sepse nëse rreziqet sociale gjenerohen te shumë fëmijë në Maqedoni, ata shndërrohen në shfrytëzues potencial social apo qytetarë që do të jetojnë në varfëri të skajshme”, tha Ministrja Carovska, ndaj shtoi që së bashku me institucionet tjera do të investohet maksimum që sa më shpejtë të përpilohet plan se cilat ligje duhet të ndryshojnë dhe të lehtësohet zgjidhja e këtij problemi. Në këtë drejtim doemos duhet të bëhet në regjistër i qytetarëve, sepse aktualisht nuk ka numër të saktë se sa persona në Maqedoni janë pa dokumente.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->