Царовска: Сервисите за поддршка на жртви од насилство ќе бидат адаптирани за жени и девојчиња со попреченост

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска на панел дискусијата: ,,Жени и девојчиња со попреченост –потенцијални жртви на родово базирано насилство” рече дека во минатите години многу малку се зборувало и е направено за овој тип на насилство.

Пред две години таа како граѓански активист била дел од протестите пред истото тоа Министерство на чие чело е денес.

Царовска рече дека денес е во потешка положба но, и во состојба да донесе промени.

Периодот од шест месеци е краток за да се направи нешто конкретно. Сепак, важен чекор е направен со тоа што во Скопскиот регион веќе функционира стандардизиран специјален сервис.

Се планира ваквите сервиси да ја опфатат цела Македонија.

,,Тоа го налага и Истанбулската конвенција која предвидува дека сите сервиси, што ги дава државата за превенција, помош, поддршка и рехабилитација на лица кои претрпеле семејно насилство, треба да бидат пристапни и за лицата со различни видови попреченост, специфично жени и девојки”, потенцираше министерката за труд и социјалнаполитика Мила Царовска.

Во Македонија стапката на семејно родово базирано насилство врз жени и девојчиња со попреченост е повисока од оние во останатите земји во регионот и ЕУ.

Недостигаат сервиси за поддршка, кои ќе бидат пристапни и достапни, со соодветен стручен кадар за овие лица, а потребно е и да се зголеми нивната информираност каде можат да го пријават насилството и кој може да им понуди помош и поддршка.

Панел дискусијата „Жени и девојчиња со попреченост-потенцијални жртви на родово базирано насилство” беше во организација на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, во соработка со Министерство за здравство на Република Македонија и агенциите на ОН.

Carovska: Shërbimet për përkrahjen e viktimave të  dhunës do të përshtaten për gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara

Ministrja e Punës dhe Politikës, Sociale Milla Carovska, në panel diskutimin “Gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara – viktima potenciale të dhunës me bazë gjinore”, theksoi se në vitet e fundit shumë pak është biseduar dhe bërë për këtë lloj të dhunës. Para dy viteve ajo si aktiviste e shoqërisë civile ishte pjesë e protestave përpara së njëjtës ministri, të cilën e kryeson sot. Carovska tha se sot ajo është në një pozitë më të vështirë, por edhe në gjendje të bëjë ndryshime.

Periudha gjashtëmujore është e shkurtër për të bërë diçka konkrete. Megjithatë, një hap i rëndësishëm është bërë me faktin që në rajonin e Shkupit tani më funksionon shërbim i standardizuar i specializuar. Këto shërbime janë planifikuar të mbulojnë të gjithë Maqedoninë.

“Këtë e kërkon edhe Konventa e Stambollit, e cila parashikon se të gjitha këto shërbime, që i ofron shteti për parandalim, ndihmë, mbështetje dhe rehabilitim të personave që kanë përjetuar dhunë familjare, duhet të jenë të qasshme edhe për personat me lloje të ndryshme të aftësisë së kufizuar, në mënyrë specifike gratë dhe vajzat”, theksoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska.

Në Maqedoni shkalla e dhunës me bazë gjinore familjare mbi gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara është më e lartë nga ato në vendet e tjera në rajon dhe BE. Ato janë më të ekspozuara në dhunën me bazë gjinore familjare. Mungojnë shërbime për mbështetje, të cilat do të jenë të kapshme dhe të arritshme, me kuadër profesional përkatës për këta persona, ndërsa është e nevojshme të rritet edhe informimi i tyre ku mund ta paraqesin dhunën dhe kush mund t'u ofrojë ndihmë dhe mbështetje.

Panel diskutimi “Gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara-viktima të mundshme të dhunës në baza gjinore” u organizua nga Rrjeti Kombëtar kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë të Republikës së Maqedonisë dhe me agjencitë e KB-së. 

 

Carovska: Shërbimet për përkrahjen e viktimave të  dhunës do të përshtaten për gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara

Ministrja e Punës dhe Politikës, Sociale Milla Carovska, në panel diskutimin “Gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara – viktima potenciale të dhunës me bazë gjinore”, theksoi se në vitet e fundit shumë pak është biseduar dhe bërë për këtë lloj të dhunës. Para dy viteve ajo si aktiviste e shoqërisë civile ishte pjesë e protestave përpara së njëjtës ministri, të cilën e kryeson sot. Carovska tha se sot ajo është në një pozitë më të vështirë, por edhe në gjendje të bëjë ndryshime.

Periudha gjashtëmujore është e shkurtër për të bërë diçka konkrete. Megjithatë, një hap i rëndësishëm është bërë me faktin që në rajonin e Shkupit tani më funksionon shërbim i standardizuar i specializuar. Këto shërbime janë planifikuar të mbulojnë të gjithë Maqedoninë.

“Këtë e kërkon edhe Konventa e Stambollit, e cila parashikon se të gjitha këto shërbime, që i ofron shteti për parandalim, ndihmë, mbështetje dhe rehabilitim të personave që kanë përjetuar dhunë familjare, duhet të jenë të qasshme edhe për personat me lloje të ndryshme të aftësisë së kufizuar, në mënyrë specifike gratë dhe vajzat”, theksoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska.

Në Maqedoni shkalla e dhunës me bazë gjinore familjare mbi gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara është më e lartë nga ato në vendet e tjera në rajon dhe BE. Ato janë më të ekspozuara në dhunën me bazë gjinore familjare. Mungojnë shërbime për mbështetje, të cilat do të jenë të kapshme dhe të arritshme, me kuadër profesional përkatës për këta persona, ndërsa është e nevojshme të rritet edhe informimi i tyre ku mund ta paraqesin dhunën dhe kush mund t'u ofrojë ndihmë dhe mbështetje.

Panel diskutimi “Gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara-viktima të mundshme të dhunës në baza gjinore” u organizua nga Rrjeti Kombëtar kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë të Republikës së Maqedonisë dhe me agjencitë e KB-së.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->