Царовска на Форумот на добри компании: Сите заедно да го вложиме максимумот во решавањето на социјалните проблеми

На второто издание на Форумот на добри компани, насловен како „Партнерства за општествен импакт“, министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска имаше видео јавување во кое го нагласи следново:
,,За искоренување на сиромаштијата и намалување на социјалните ризици клучно е да имаме партнерство меѓу бизнис заедницата, граѓанскиот сектор и институциите кои што им служат на граѓаните.  Потребно е сите заедно да го вложиме максимумот во надминувањето на овие проблеми. Ако во нашето општество имаме помалку исклучени лица - сите заедно би биле посреќни.’’

Министерката Царовска посочи три области, каде што поддршката од бизнис секторот би била добредојдена и корисна: деинституционализација и интеграција, живеалишта за децата од улица и центри за бездомници. Шефицата на кабинет на министерката, Санела Шкријељ и специјалниот советник за социјална заштита,  Душан Томшиќ, на Форумот подетално ги објаснија можностите за вклучување на бизнис заедницата во поддршка на овие проекти.

Ова е второ издание на овој Форум, во организација на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“, а во соработка со Амбасадата на Кралството Холандија во Македонија,Европската банка за обнова и развој, со Агенцијата „Холистик“ и со „Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп“. Целта на Форумот е вмрежување на искуствата и градење партнерства меѓу институциите, бизнисите и граѓанскиот сектор. 

Carovska në Forumin e kompanive të mira: Të gjithë së bashku të japim maksimumin në zgjidhjen e problemeve sociale

Në edicionin e dytë të Forumit të kompanive të mira, i titulluar si “Partneritete për impakt shoqëror”, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, kishte video paraqitjen e saj, ku ndër të tjera tha: “për çrrënjosjen e varfërisë dhe reduktimin e rreziqeve sociale është me rëndësi të kemi partneritet midis bashkësisë së biznesit, sektorit civil dhe institucioneve që u shërbejnë qytetarëve. Nevojitet të gjithë së bashku të japin maksimumin për tejkalimin e këtyre problemeve. Nëse në shoqërinë tonë do të kemi më pak persona të përjashtuar – të gjithë së bashku do të jemi më të lumtur”. 

Ministrja Carovska i ka veçuat tri sfera, ku përkrahja e sektorit të biznesit mund të jetë e dobishme dhe e mirëseardhur: de-institucionalizimi dhe integrimi, vendbanime për fëmijët e rrugës dhe qendrat e të pastrehëve. Shefja e kabinetit të ministres së punës dhe politikës sociale, Sanella Shkrjel dhe këshilltari special për mbrojtje sociale Dushan Tomshiq, në këtë forum detalisht i sqaruan mundësitë për përfshirjen e bashkësisë së biznesit në përkrahje të këtyre projekteve.

Ky është edicioni i dytë i këtij Forumi, në organizim të Asociacionit për hulumtim, komunikimi dhe zhvillim “Public” në bashkëpunim më Ambasadën e Mbretërisë Holandeze në Maqedoni, Bankën evropiane për zhvillim dhe ripërtëritje, me agjencinë “Holistic” dhe me “Filip Moris – Kombinati i Duhanit Prilep”. Qëllimi i këtij forumi është rrjetëzimi i përvojave dhe ndërtimi i partneriteteve ndërmjet institucioneve, biznesit dhe sektorit civil.

Carovska në Forumin e kompanive të mira: Të gjithë së bashku të japim maksimumin në zgjidhjen e problemeve sociale

 

Në edicionin e dytë të Forumit të kompanive të mira, i titulluar si “Partneritete për impakt shoqëror”, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, kishte video paraqitjen e saj, ku ndër të tjera tha: “për çrrënjosjen e varfërisë dhe reduktimin e rreziqeve sociale është me rëndësi të kemi partneritet midis bashkësisë së biznesit, sektorit civil dhe institucioneve që u shërbejnë qytetarëve. Nevojitet të gjithë së bashku të japin maksimumin për tejkalimin e këtyre problemeve. Nëse në shoqërinë tonë do të kemi më pak persona të përjashtuar – të gjithë së bashku do të jemi më të lumtur”.

 

Ministrja Carovska i ka veçuat tri sfera, ku përkrahja e sektorit të biznesit mund të jetë e dobishme dhe e mirëseardhur: de-institucionalizimi dhe integrimi, vendbanime për fëmijët e rrugës dhe qendrat e të pastrehëve. Shefja e kabinetit të ministres së punës dhe politikës sociale, Sanella Shkrjel dhe këshilltari special për mbrojtje sociale Dushan Tomshiq, në këtë forum detalisht i sqaruan mundësitë për përfshirjen e bashkësisë së biznesit në përkrahje të këtyre projekteve.

 

Ky është edicioni i dytë i këtij Forumi, në organizim të Asociacionit për hulumtim, komunikimi dhe zhvillim “Public” në bashkëpunim më Ambasadën e Mbretërisë Holandeze në Maqedoni, Bankën evropiane për zhvillim dhe ripërtëritje, me agjencinë “Holistic” dhe me “Filip Moris – Kombinati i Duhanit Prilep”. Qëllimi i këtij forumi është rrjetëzimi i përvojave dhe ndërtimi i partneriteteve ndërmjet institucioneve, biznesit dhe sektorit civil.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->