Царовска на доделувањето на Националната награда за најдобри општествено одговорни практики во 2017 година

На Десеттата јубилејна манифестација на Координативното тело за општествена одговорност на претпријатијата,  на која беа доделени наградите за најдобри општествено одговорни практики на македонските претпријатија за 2017 година, покрај Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, министерот за економија, Крешник Бектеши, Амбасадорот на ЕУ, Самуел Жбогар, се обрати и министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска.

Министерството за труд и социјална политика е иницијатор на Координативното тело за општествена одговорност на претпријатијата,  формирано во 2007 година во рамки на Економско социјалниот совет, но со проширен состав во кој се вклучени стопанските комори, експерти, владини и граѓански организации, медиуми итн.

Царовска посочи дека ја поддржува работата на ова тело, кое дава можност за проширен и отворен социјален и економски дијалог.

Според неа, преку развивање и примена на концептот  на  општествена одговорност, Република Македонија ќе биде поблиску до достигнување на целите за одржлив развој 2030.

Тоа не е само универзален сет од цели кои треба да се постигнат во наредните 13 години, туку значат и поттик, стимулирање на дијалог, партнерство и заеднички активности на граѓани, групи, организации и институции, чија заедничка работа на различни цели ќе влијае на развојот на општеството.

Во своето обраќање Царовска, исто така  нагласи дека Министерството за труд и социјална политика е отворено за соработка со македонските компании, кои во своето работење препознаа можност за вклучување во промените во општеството. 

Carovska në ndarjen e Çmimit Nacional për praktikat më të mira të përgjegjshme shoqërore në vitin 2017 

Në Manifestimin e Dhjetë Jubilar të Trupit Koordinues për Përgjegjësi shoqërore të ndërmarrjeve, ku u ndanë çmimet për praktikat më të mira të përgjegjshme shoqërore për ndërmarrjet e Maqedonisë për vitin 2017, përveç Kryeministrit të Republikës së Maqedonisë Zoran Zaev, ministrit të Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, Ambasadorit të BE-së, Samuel Zbogar, fjalim ka mbajtur  edhe ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është iniciatore e Trupit Koordinues për përgjegjshmëri shoqërore të ndërmarrjeve, që është themeluar në vitin 2007 në kuadër të Këshillit Ekonomik-Social, por me përbërje më të zgjeruar ku janë inkuadruar odat ekonomike, ekspertët, organizatat joqeveritare mediumet etj. Gjatë kësaj, Carovska tha se e mbështetë punën e këtij trupi, i cili ofron mundësi për një dialog të zgjeruar dhe të hapur social dhe ekonomik.

Sipas saj, duke e zhvilluar dhe aplikuar konceptin e përgjegjësisë shoqërore, Republika e Maqedonisë do të jetë më afër arritjes së qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm 2030. Ky nuk është vetëm një set universal i përbërë prej qëllimeve që duhet të arrihen në 13 vitet e ardhshme, por gjithashtu kanë kuptimin e nxitjes së dialogut, partneritetit dhe aktiviteteve të përbashkëta të qytetarëve, grupeve, organizatave dhe institucioneve - puna e përbashkët e të cilave, për qëllime të ndryshme, do të ndikojë në zhvillimin e shoqërisë.

Në fjalën e saj Carovska gjithashtu theksoi se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është e hapur për bashkëpunim me kompanitë e Maqedonisë, të cilat në punën e tyre e kanë njohur mundësinë për përfshirjen e ndryshime në shoqëri.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->