Царовска говореше на панел дискусијата за ,,Дизајн за социјална инклузија”

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска говореше на панел дискусијата за ,,Дизајн за социјална инклузија”, организирана во рамки на ,,Скопје постер фестивал”.  Еден обичен постер, може да промени нечија свест.

Може да афирмира вредности и заложби, да предупреди, да превенира, да влијае на став или само да не информира.

Тоа е моќта на дизајнот, а дигиталното време во кое живееме драстично ги помести границите на таа моќ. Да се дизајнира за социјална инклузија, пак, значи да се прават напори за креирање одржлив социјален, културен и економски развој.

Тоа подразбира дека на знаењата и вештините кои ги поседуваат дизајнерите треба да им се даде хумана димензија преку која се подобрува секојдневниот живот на луѓето. Таа мисија е успешна кога се дизајнира согласно со потребите на одредена општествена група и на заедницата во целина.

,,Како воопшто да зборуваме за напредните решенија за инклузија, за вистинско вклучување, кога нашиот град, нашите згради, болници и улици  се исклучиви.

Тоа е таа димензија на моќта на дизајнот за која секој креативец треба да е свесен, а со тоа и одговорен како ќе ја употреби.

Одговорен, затоа што директно влијае на сериозни прашања и на човечкото секојдневие и живот”, потенцираше министерката за труд и социјална политика Мила Царовска.

На панел дискусијата ,,Дизајн за социјална инклузија”,  беа споделени светските пракси за тоа како може дизајнот да поттикнува промени и решенија кои ќе значат олеснување на животот на луѓето со попреченост. 

Carovska në panel diskutimin “Dizajn për përfshirje sociale”

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska ka pasur paraqitjen e saj në panel diskutimin mbi "Dizajnin për përfshirjen sociale", organizuar në kuadër të "Shkupi, afishe e Festivalit”. Një afishe e zakonshme mund të ndryshojë vetëdijen e dikujt. 

Një afishe mund t’i afirmojë vlerat dhe angazhimet, të paralajmërojë, të parandalojë, të ndikojë në ndonjë qëndrim apo vetëm, thjeshtë, të na informojë.

Kjo është fuqia e dizajnit, kurse koha digjitale në të cilën jetojmë në mënyrë drastike i zhvendosi kufijtë e asaj fuqie. Ndërkohë, projektimi për përfshirjen sociale nënkupton të bëhen përpjekjet për të krijuar një zhvillim të qëndrueshëm social, kulturor dhe ekonomik.

Kjo nënkupton që njohuritë dhe shkathtësitë që i posedojnë dizajnuesit duhet t'u jepet një dimension human përmes të cilit përmirësohet jeta e përditshme e njerëzve. Ky mision është i suksesshëm kur dizajnohet sipas nevojave të një grupi të caktuar shoqëror dhe bashkësie në tërësi.“Kur flasim në përgjithësi për zgjidhjet e avancuara për përfshirje, për përfshirje reale, kur qyteti ynë, ndërtesat tona, spitalet dhe rrugët janë përjashtues...

Ky është ai dimensioni i fuqisë së dizajnit për të cilin çdo dizajnues duhet të jetë i vetëdijshëm, dhe kështu i përgjegjshëm se si ta përdorë atë. Përgjegjës, sepse ndikon drejtpërsëdrejti në çështjet serioze të jetës njerëzore dhe jetës së përditshme”, Milla Carovska, ministre e Punës dhe Politikës Sociale. 

Në panel diskutimin “Dizajn për përfshirje sociale” u ndanë praktikat globale rreth asaj se si mundet dizajni të nxisë ndryshime dhe zgjidhje që do të nënkuptojnë lehtësimin e jetës së personave me aftësi të kufizuara.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->