37,5 милиони евра поддршка од ЕУ за вработувањето, социјалната инклузија и образованието

Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан ја почна новата кампања „Веруваме во тебе, вложуваме во тебе, ЕУ за тебе“, која се однесува на три поддржани сектори: вработување, образование и социјална инклузија, финансирани од ИПА Оперативната програма за човечки ресурси 2007-2013, за која ЕУ обезбедува 37,5 милиони евра за унапредување на состојбите во овие сектори.

Во рамките на кампањата, еврокомесарот Хан ја посети Агенцијата за вработување на Република Македонија, потоа се повози со автобусот на ЕУ и се обрати на корисниците во рамките на проектот „Поддршка на вработувањето на младите“ спроведен од Агенцијата за вработување. Почетокот на кампањата беше означен во ЕУ Инфо центарот, каде што освен еврокомесарот Хан, се обратија и амбасадорот на ЕУ во Македонија Самуел Жбогар, вицепремиерот за европски прашања Бујар Османи, министрката за труд и социјална политика Мила Царовска и министерот за финансии  Драган Тевдовски.

Кампањата се однесува на трите поддржани сектори, финансирани од ИПА Оперативната програма за човечки ресурси 2007-2013. 

Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во оваа прилика рече дека во земјава досега бил многу пати за да помогне во справување со политичката криза, но дека е особено задоволен што сега можеме вниманието да го тргнеме од кризните прашања и да се посветиме на активности, кои се насочени кон иднината. "Ова е мошне добро за земјата, бидејќи сега може да се фокусира на посуштински работи, а тоа подразбира да се работи во служба за граѓаните, да им се овозможи да се квалифицираат, да се вработа", нагласи Хан.

Тој и изрази благодарност и на Владата поради соработката во оваа сфера, но и и на невладините организации, напоменувајќи дека тие всушност се мошне важни за едно општество да биде витално и активно. Според него со оваа кампања всушност ЕУ покажува дека има цврста верба во иднината на Македонија, а со неа освен што ќе им се помогне на луѓето во земјава, ќе се спречи и одливот на мозоци во другите делови во Унијата. 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска пред комесарот Хан презентираше дел од резултатите при што рече: 

"Над 13.000 невработени лица ги посетиле обуките за надградба од програмата „Развој на човечките ресурси ‎2007-2013”, а 65% од нив се веќе вработени. Преку оваа програма се финансираа 38 грант проекти кои вклучија 2. 300 лица од најранливите групи и овозможија нивна интеграција на пазарот на трудот. Сакам да искажам благодарност до Европската комисија за поддршката и сите вклучени во резлизацијата. Продолжуваме одлучно да се бориме против сиромаштијата, невработеноста и социјалната стигма која ја носа".

Mbështetje prej 37,5 milionë euro nga BE për punësim, arsim dhe inkluzion social

Komisionari i BE për Zgjerimin Johanes Han е filloi fushatën e re “Besojmë në ty, investojmë në ty, BE për ty”, që lidhet me tre sektorë të mbështetur: punësimi, arsimi dhe përfshirja sociale, financuar nga Programi Operativ IPA për burimet njerëzore 2007-2013, për të cilin BE siguron 37.5 milionë euro për përmirësimin e situatës në këto sektorë.

Në kuadër të fushatës, euro-komisari Han e ka vizituar Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë, e me pas u është drejtuar përfituesve në kuadër të projektit "Mbështetja e punësimit të të rinjve", zbatuar nga Agjencia e Punësimit. Fillimi i fushatës u shënua në Qendrën Informative të BE-së, ku përveç Komisionarit Hahn fjalim mbajti edhe ambasadori i BE në Maqedoni, Samuel Zhbogar, zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane Bujar Osmani, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska dhe ministri i Financave, Dragan Tevdovski.

Fushata ka të bëjë me tre sektorët e mbështetur, të financuar nga Programi operativ IPA për burime njerëzore 2007-2013.

Komisionari i BE për Zgjerim, Johanes Hahn me këtë rast tha se në vend deri më tani ka qenë shumë herë për të ndihmuar në ballafaqim me krizën politike, por është veçanërisht i kënaqur që ne tani mund të tërheqim vëmendjen nga çështjet e krizës dhe të përqendrohemi në aktivitetet, që kanë për synim të ardhmen. "Kjo është shumë e mirë për vendin, sepse tani mund të përqendrohet në gjëra më të rëndësishme, që do të thotë të punosh në shërbim të qytetarëve, t’u mundësohet të kualifikohen, të punësojnë", tha Han.

Ai i shprehu falënderim Qeverisë për bashkëpunimin në këtë sferë, por edhe organizatave joqeveritare, duke theksuar se, në fakt, ato janë në shumë të rëndësishme që shoqëri të jetë vitale dhe aktive. Sipas tij, me këtë fushatë BE-ja në fakt tregon se ka besim të fortë në të ardhmen e Maqedonisë dhe me të përveçse do t’u ndihmohet njerëzve në vend, do të parandalohet edhe ikja e trurit në pjesët tjera të Unionit.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, para komisarit Han prezantoi një pjesë të rezultateve, ku gjatë kësaj tha:

“Më shumë se 13,000 persona të papunë i frekuentuan trajnimet e avancuara nga Programi “Zhvillimit të Burimeve Njerëzore 2007-2013”, dhe 65% prej tyre tashmë janë të punësuar. Përmes këtij programi u financuan 38 projekte, të cilat përfshinin 2. 300 njerëz nga grupet më të ndjeshme dhe mundësuan integrimin e tyre në tregun e punës. Dua të shpreh mirënjohjen time për Komisionin Evropian për mbështetjen dhe te të gjithë të tjerët që u përfshinë në realizimin e të njëjtit. Ne vazhdojmë të luftojmë me vendosmëri kundër varfërisë, papunësisë dhe stigmës sociale që e sjellë”.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->