Известување за полагање на стручен испит

Проверка на примената на стручното знаење 

Комисијата за лиценцирање ги информира стручните лица, од установите за социјална заштита, кои треба да полагаат стручен испит за проверка на имплементација на стручното знаење, за обновување на лиценца дека испитот ќе се одржи во просториите на Испитниот центар, кој се наоѓа на следната локација: ул. „Христо Смирненскиˮ бр. 30 ламела 1 (во близина на Универзална сала), Види мапа


Термините за полагање на стручниот испит за кандидатите кои имаат одобрено барање се:

Теоретски дел: 23.03.2017 година          Време: 10:30 – 12:30           Место: Просторија број 1

Практичен дел: 28.03.2017 година          Време: 10:30 – 12:30           Место: Просторија број 1


1. Даниела Младеновска Спасовска

2. Елизабета Ангеловска

3. Сандра Крстевска Саревска

4. Ивица Благојевиќ

5. Линдита Хаљими

6. Сузана Митровска

7. Исмаиљ Исмаили

8. Љиљана Краљевска

9. Калина Петковска

10. Александра Арсовска

11. Мирослава Илиевска

12. Снежана Доцевска

13. Аљбина Адеми

14. Биљана Кожарова Гушева

15. Звездана Тасковска Јорданова 

16. Дијана Панзова 

17. Данче Ацева 

18. Славица Филиповска

19. Златко Пановски 

20. Мира Ѓеорѓиоска  

21. Живко Сиљаноски 

22. Назмија Сулејманоски 

23. Благоја Аџулески 

24. Михаела Варошаноска 

25. Љиљана Николоска 

26. Љубица Наумоска 

27. Димко Коцески

28. Рагми Усуфи

Теоретски дел: 23.03.2017 година            Време: 10:30 – 12:30            Место: Просторија број 2

Практичен дел: 28.03.2017 година           Време: 10:30 – 12:30             Место: Просторија број 2


1. Бисерка Цикарска

2. Ѓурѓица Новеска

3. Магдалена Веселиноска

4. Соња Арсовска

5. Ана Пенчева

6. Даниела Копчаревска

7. Чалика Чакловска Гурмешевска

8. Тања Илиевска Велковска

9. Љињана Милованоска

10. Биљана Трпеска

11. Јана Поп Илиева

12. Гоце Колев 

13. Ленче Михајловска 

14. Станка Науновска 

15. Борче Миладинов 

16. Билјана Стојанова

17. Марина Крстиќ

18. Мирјана Чергарска

19. Евгенија Петрушевска

20. Гордана Саздова

21. Ванѓа Бубевска

22. Катерина Бековска Стојковска

23. Снежана Касутевска

24. Елизабета Певчевиќ Петковска

25. Бети Живадиновиќ

26. Марија Алексоска Ѓуревска

27. Анета Трајковска

 

Теоретски дел: 24.03.2017 година     Време: 14:00 – 16:00          Место: Просторија број 1

Практичен дел: 29.03.2017 година     Време: 08:30 – 10:30          Место: Просторија број 2

 

1.    Асија Илјаз

2.    Златко Божиновски

3.    Вера Николиќ

4.    Татјана Атанасова

5.    Емилија Димитријоска

6.    Јованка Дујак

7.    Билјана Петрушева

8.    Аната Апчева

9.    Калина Андреева

10.    Гоце Прцуловски

11.    Дарко Андоновски

12.    Снежана Паскова

13.    Софија Ѓорова

14.    Елизабета Поповска Маневска

15.    Нушка Станковска

16.    Лилјана Кажлевска

17.    Билјана Невчева

18.    Миле Велковски

19.    Даниела Зафирова

20.    Благој Костов

21.    Зорица Мешкова

22.    Габриела Јаневска Гијовска

23.    Димче Желков

24.    Рони Ѓорѓиева

25.    Бобан Нецинов

26.    Даниела Јаќимовска

27.    Олгица Ристовска

28.    Елизабета Деспотовска Јакова

29.    Ацо Јовановски

30.    Марина Костадиновска Китоска


 

Теоретски дел: 24.03.2017 година             Време: 14:00 – 16:00          Место: Просторија број 2

Практичен дел: 29.03.2017 година             Време: 10:30 – 12:30          Место: Просторија број 2

 

1.    Зејнуре Арифи

2.    Назан Бајрами

3.    Ремзија Муслиевска

4.    Јасмина Наумовска

5.    Хамиде Бајрами

6.    Соња Арсовска

7.    Ивана Лазаревска

8.    Сунај Мемети

9.    Виљдане Сулејмани

10.    Виолета Михајлоска Петкоска

11.    Марија Миланова

12.    Наташа Стошевска

13.    Марина Младеновска

14.    Снежана Јошевска

15.    Татјана Јакимова

16.    Светлана Велеска

17.    Зоран Малкоски

18.    Снежана Јованоска

19.    Убавка Шипинкоска

20.    Смилка Илиеска

21.    Бобан Петроски

22.    Јасминка Митреска

23.    Милаим Амеди

24.    Жарко Ристески

25.    Кристина Велеска

26.    Ирена Шкрбиќ

27.    Стојча Тодоровски

28.    Дејан Колевски

29.    Добринка ДавитковскаСе информираат кандидатите кои ќе го полагаат стручниот испит дека:
 • За да може да започнат со полагање на стручниот испит задолжително со себе треба да имате лична карта, за увид и утврдување на идентитетот. 
 • Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот односно од вториот дел од испитот, изнесува 120 минути.

Се смета дека испитот го положил оној кандидат, кој со точни одговори на прашањата постигнал најмалку 70% од вкупниот број на предвидени позитивни поени. Начинот на бодирањето е уреден со Правилник за начинот на бодирање на првиот (теоретски дел) и на вториот (практичен пример) на стручниот испит за издавање и обновување на лиценца за работа на стручен работник во установа за социјална заштита („Сл весник на РМˮ 167/14). 

 • Постапката за лиценцирање на стручните работници се спроведува согласно Законот за социјалната заштита и Правилник за начинот и постапката за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните лица во установите за социјална заштита, висината на трошокот за издавање на лиценца, формата, содржината и образецот на лиценцата за работа („Сл. весник на РМˮ број 4/12, 6/15), Деловникот за  работа на Комисијата за лиценцирање и Програма за проверка на примената на стручното знаење во постапката за издавање и обновување на лиценца за работа на стручен работник во установите за социјална заштита.
 • На кандидадот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично. 
 • На кандидатот за време на полагање на вториот дел од испитот, му се дозволува користење единствено на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот. 
 • На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со информатичарот, доколку има технички проблем со компјутерот.
 • Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за 5 минути, испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во рок, иситот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од прекинувањето на испитот.
 • Ако има проблеми на повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од 5 минути, испитот се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинување на испитот. 
 • Доколку кандидатот при полагање на првиот и вториот дел од испитот постапува спротивно од горенаведените ставови, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој утврден термин и ќе се смета дека не го положил испитот, а истото ќе се констатира во записник за полагање на испит. 
 • Овластените преставници од Комисијата за лиценцирање и еден информатичар, за време на полагање на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од 5 минути. 
 • Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем, полагањето на испитот се прекинува.
 • Доколку причините се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот, истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.
 • Доколку причините не се отстранат во рок од 60 минути, испитот се презакажува за друг термин. 

 Преглед на прашањата и практичните примери за полагање на стручниот испит

Сесии за аплицирање за лиценцирање

Мартовска сесија за обновување на лиценца


Комисијата за лиценцирање на стручните работници вработени во установи за социјална заштита, ги информира стручните работници, на кои во ЈУНИ им истекува важноста на лиценцата дека во мартовската сесија за обновување на лиценца која трае од 06.03.2017 – 13.03.2017 година, треба да поднесат барање за обновување на лиценца, доколку во периодот на важноста на лиценцата посетиле најмалку 20 часа континуирана едукација во текот на една календарска година.

Стручните работници кои од оправдани причини (болест, породилно отсуство, платено или неплатено отсуство и слично), не ги исполнуваат условите за обновување на лиценца, треба да поднесат барање за продолжување на лиценца за наредните 6 месеци по враќање на работа, во кој период треба успешно да ја завршат задолжителната едукција.  

Сите заинтересирани кандидати барањето за аплицирање, заедно со другите потребни документи во овој рок треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично. 

Потребни документи за аплицирање: 

 • барањето за аплицирање на образец;
 • потврда за помината едукација, во траење од најмалку 20 часа континуирана едукација во текот на една календарска година, спроведена согласно со Програмата за континуирана едукација на стручните работници во установите за социјална заштита на ЈУ Завод за социјални дејности;
 • доказ дека стручниот работник е вработен во установа за социјална заштита (фотокопија од решение за распоредување на работно место) и
 • доказ за платен надоместок за трошоците за обновување/продолжување на лиценца за работа.
 • за стручните работници кои бараат продолжување на лиценца и доказ за спреченоста за вршење на работа.

Потребните документи се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

Лице за контакт: Даниела Станојковска, Катица Кичукова Голубовска 02/3230-401,  075/242-953, Душанка Петрова 075/242-954   02/3230-401e-mail:juzsd-sk@mtsp.gov.mk.

Напомена: Лицата кои аплицираат за лиценца, да внимаваат за каква лиценца аплицираат и каде ги уплаќаат средствата. Погоре објавените податоци се однесуваат на лицата вработени во установи за социјална заштита. Овие податоци не се однесуваат на лица кои сакаат да извадат лиценца за работа во градинки. 

Проверка на примената на стручното знаење


Комисијата за лиценцирање на стручни работници вработени во установи за социјална заштита, ги информира стручните лица кои поднеле барања за обновување на лиценца во јануарската сесија, а чија документација во прилог на барањето не е комплетна, дека рокот за комплетирање на барањето истекува на 13.03.2017 година. Барањата кои не се комплетни, ќе бидат одбиени.


Истовремено Комисијата ги информира стручните работници, дека полагањето на стручниот испит (теоретски и практичен дел) ќе се реализира во втората половина на месец Март, а за точните термини ќе бидат известени најмалку осум дена пред закажаниот термин за полагање на стручниот испит.


Прашањата за стручниот испит може да ги најдат на следниот линк:  Преглед на прашањата и практичните примери за полагање на стручниот испит

Стручна литература и прашања за полагање на испит


Преглед на прашања и практични примери за полагање на стручниот испит

Преглед на прашања и практични примери за полагање на стручниот испит

e-prasanja.mk

Закони од областа на социјалната заштита и семејно-правната заштита


СТРИМИНГ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

КАМЕРА 1

КАМЕРА 2