Започна летувањето на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток

Министерството за труд и социјална политика известува дека вo рекреативниот центар за деца и младинци “Мајски Цвет” -Струга, започна летувањето на првата од вкупно осум групи на деца опфатени во рамките на проектот за користење бесплатна услуга за одмор и рекреација. Оваа услуга ќе ја искористат околу 2000 деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток.

Услугата одмор и рекреација вклучува престој, активен одмор, социјализација на децата, воспитно-образовни, културно-забавни, спортско- рекреативни и други активности со децата за развивање на психомоторниот развој. Во текот на седумдневниот престој, програмата ќе ја реализираат воспитувачи по групи и друг стручен кадар (педагошки раководител/водич на смена, лекар, медицинска сестра, инструктори и др.) ангажирани од страна на правните субјекти во кои ќе се реализира проектот и волонтери од Црвениот крст на Република Македонија.

Во оваа прилика упатуваме благодарност до компаниите кои преку донација од свои производи ја помагаат реализацијата на овој проект: Албиз фондација-Даути,  Алкалоид, Пелистерка, Витаминка и Атлантик комерц.

Filloi pushimi për fëmijët nga familjet në rrezik social dhe fëmijët - shfrytëzues të shtesës së veçantë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale lajmëron se në Qendrën Rekreative për Fëmijë dhe të Rinj   “Majski Cvet” -Strugë, ka filluar pushimi për grupin e parë nga gjithsej tetë grupe të fëmijëve të përfshirë në kuadër të projektit për shfrytëzimin e shërbimit falas për pushim dhe rekreacion. Këtë shërbim do ta shfrytëzojnë rreth 2.000 fëmijë nga familjet në rrezik social dhe fëmijët shfrytëzues të shtesës së veçantë.

Shërbimi pushim dhe rekreacion përfshin qëndrim, pushim aktiv, socializim të fëmijëve, aktivitete edukativo-arsimore, kulturore-argëtuese, sport dhe rekreacion dhe aktivitete tjera me fëmijët për zhvillimin e zhvillimit psikomotorik. Gjatë qëndrimit shtatëditor, programin do ta realizojnë edukues në grupe dhe ekip tjetër profesional (udhëheqës/udhëzues pedagogjik i ndërrimit, mjekë, infermiere, trajnerë etj), të angazhuar prej subjekteve juridike në të cilat do të realizohet projekti dhe vullnetarë nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë.

Me këtë rast shprehim mirënjohjen tonë për kompanitë të cilat përmes dhurimit të produkteve të tyre e ndihmojnë këtë projekt: Fondacioni Albiz - Dauti, Alkaloid, Pelisterka, Vitaminka dhe Atlantik Komerc.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->