Заменикот Азири на регионалната конференција за Економско-социјалните совети од Западен Балкан 

Заменик министерот за труд и социјална политика Доц. Д-р Elmi Aziri оствари средба со претставникот на Европската комисија од Генералниот директорат за вработување, социјални прашања и инклузија Кирил Кирјаков, при што разговараа и разменија мислења во врска со предизвиците поврзани со социјалниот дијалог и политиките за вработување, како едни од клучните приоритети на Владата на Република Македонија. Двајцата заклучија дека од исклучителна важност е при надминувањето на овие предизвици да се постигне поголема инклузивност на сите засегнати страни, со што би се унапредил квалитетот и степенот на успешна имплементација на политиките на Владата. Исто така, тие се согласија дека улогата и помошта која може да ја понуди Европската комисија во надминување на овие предизвици е од големо значење за Владата на Република Македонија во процесот за членство во Европската Унија. 

Средбата се одржа во рамки на регионалната конференција на високо ниво за Економско-социјалните совети од Западен Балкан во Белград, во организација на регионалниот проект „Платформа за вработување и социјални прашања“, на која учествуваше и македонска делегација на Економско-социјалниот совет. Тема на конференцијата беше надминување на предизвиците со кои се соочуваат советите од Западен Балкан во нивното функционирање, како највисоки институции за спроведување на трипартитен социјален дијалог. Препораките кои ќе произлезат од оваа конференција за Економско-социјалните совети ќе бидат имплементирани во наредниот период.

Zëvendësministri Aziri në konferencën regjionale për Këshillat Ekonomiko – sociale të Ballkanit Perëndimor

Zëvendësministri për punë dhe politikë sociale Elmi Aziri realizoi takim me përfaqësuesin e Komisionit Evropian nga Drejtoria gjenerale për punësim, çështje sociale dhe inkluzivitet Kliril Kirjakov, ku biseduan dhe u shkëmbyen mendime rreth sfidave që ndërlidhen me dialogun social dhe politikat për punësim, si një  ndër prioritetet kyçe të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Të dy përfaqësuesit konkluduan se të  një  rëndësie të veçante gjatë tejkalimit të këtyre sfidave është që te arrihet inkluzion më i madh i palëve të prekura me çka do të rritet kualiteti dhe shkalla më e suksesshme e implementimit të suksesshëm të politikave të Qeverisë. Gjithashtu ata u pajtuan se roli dhe ndihma që mund ta ofrojë Komisioni Evropian për tejkalimin e këtyre sfidave është i një rëndësie të veçantë për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë në procesin e anëtarësimit në  Bashkimin Evropian. 

Takimi u mbajt në kuadër të konferencës regjionale të nivelit të lartë të Këshillave ekonomiko –sociale të Ballkanit Perëndimor në Beograd, në organizimin të projektit regjional “Platforma për punësim dhe çështje sociale” në të cilën mori pjesë edhe delegacioni maqedonas i Këshillit Ekonomiko - social. Temë e konferencës ishte tejkalimi i sfidave me të cilat ballafaqohen këshillat e Ballkanit Perëndimor gjatë funksionimit të tyre si institucione më të larta për implementimin e dialogut social trepalësh. Rekomandimet që do të dalin nga kjo konferencë për Këshillat ekonomiko - sociale do të implementohen në periudhën e ardhshme.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->