Заменик министерот Азири на завршната прес конференција

Заменик министерот за труд и социјална политика Доц. Д-р Elmi Aziri се обрати на завршната прес конференција за  ИПА проектот “Локални партнерства за социјална инклузија” имплементиран од страна на Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) во партнерство со ЦНВОС од Словенија и Центар за граѓанска иницијатива од Прилеп на која присуствуваа и Градоначалникот на општина Брвеницја, Енвер Пајазити, менаџерот на програма во Делегацијата на Европската унија Сарачини, извршениот директор за АДИ Лулзим Хазири и Вероника Водлан претставник на ЦНВОС од Словенија.

“Проектот „Локални партнерства за социјална инклузија“ е финансиран во рамки на Оперативната програма за развој на човечките ресурси 2007-2013 – ИПА компонента 4, како еден од поддржаните дваесет и шест договори за грантови во грантовата програма „Поттикнување на социјална инклузија. Активностите на овој проект во значителна мерка продонесоа кон зајакнување на капацитети на јавната администрација и граѓанското општество за развој на акциони планови за социјална инклузија на локално ниво во петте општини: Брвеница, Гостивар, Кичево, Прилеп и ВрапчиштеОвие грантови програми се успешни со вклучување на граѓанските организации кои овозможуваат поширок опфат на целните групи и креаторите на политиките на локално ниво”, информираше заменик министерот Aziri. 

Проектот започна со имплементација во декември 2015 и се спроведува до август 2017 година, со вклученост на релевантните институции и носителите на политики на локално ниво, граѓанското општество и приватниот сектор во решавањето на локалните социо-економски проблеми. 

Активностите на проектот опфаќаа и значителен дел во проценка на институционалните надлежности за справување со социјалната исклученост на локално ниво во петте општини, беа спроведени воведни настани за основање на локални партнерства за социјална инклузија, серија на работилници за градење консензус и градење партнерства, беше обезбедена континуирана поддршка за локални партнерства и подготвен е прирачник за развој на локалните партнерства и акциони планови за социјална инклузија.

“Преку активностите за градење на капацитетите на локалните засегнати страни во петте општини за да дејствуваат како проактивни социјални актери во утврдување и решавање на социјалните потреби на локалните заедници се креираа и донесоа локални акциони планови за социјална инклузија во петте споменати општини, а преку тоа се влијаеше и кон подигање на свеста на сите клучни засегнати страни во локалните заедници за предностите на локалните партнерства и партиципативниот локален развој”, изјави Aziri. 

Тој рече дека овој проект е пример за промовирање на локални партнерства како ефикасен модел на развој на конкретни локални акциони планови и ја нагласи  потребата од поголема понатамошна поддршка на развојната помош за креирање и имплементација на политики за социјално вклучување и вработување на ранливите групи на национално и локално ниво.

Zëvendësministri Aziri në pres konferencën përmbyllëse për projektin IPA “Partneritetet lokale për inkluzion social”

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Elmi Aziri,  mbajti fjalim në pres konferencën përmbyllëse për projektin IPA “Partneritetet lokale për inkluzion social”, implementuar nga Asociacioni për Iniciativa Demokratike (AID) në partneritet me CNVOS nga Sllovenia dhe Qendra për Iniciativë Qytetare nga Prilepi, ku morën pjesë kryetari i komunës së Bërvenicës, Enver Pajaziti, menaxheri i Programit në  Delegacionin e Bashkimit Evropian Saraçini, drejtor ekzekutiv i AID Lulzim Haziri dhe Veronika Vodlan përfaqësuese e CNVOS nga Sllovenia.

“Projekti ‘Partneritetet lokale për inkluzion social’ është financuar në kuadër të Programit operativ për zhvillimin e resurseve njerëzore 2007-2013 – Komponenti i 4 i IPA, si një nga 26 marrëveshjet e përkrahura për grante në programin e grantit “Nxitja e inkluzionit social. Aktivitetet e këtij projekti kanë kontribuar ndjeshëm në forcimin e kapaciteteve të administratës publike dhe shoqërisë civile për të zhvilluar plane veprimi për përfshirjen sociale në nivel lokal në pesë komuna: Bërvenicë, Gostivar, Kërçovë, Prilep dhe Vrapçisht. Këto programe e granteve janë të suksesshëm në angazhimin e organizatave civile që ofrojnë një gamë të gjerë të grupeve të synuara dhe hartuesit e politikave në nivel lokal”, informoi zëvendësministri Aziri.

Projekti filloi me implementim në dhjetor të vitit 2015 dhe realizohet deri në gusht të këtij vitit, me përfshirjen e institucioneve relevante dhe bartësve të politikave në nivel lokal, shoqërisë civile dhe sektorit privat në zgjidhjen e problemeve socio-ekonomike në nivel lokal.

Aktivitetet e projektit kanë përfshirë një pjesë të rëndësishme në vlerësimin e përgjegjësive institucionale për ballafaqim me përjashtimin social në nivel lokal në pesë komuna, janë zhvilluar ngjarjet fillestare për krijimin e partneriteteve lokale për përfshirje sociale, një seri të punëtorive për ndërtimin e konsensusit dhe ndërtimin e partneriteteve, u sigurua përkrahje e vazhdueshme për partneritetet lokale dhe është përpiluar një doracak për zhvillimin e partneriteteve lokale dhe planet e veprimit për përfshirje sociale.

“Nëpërmjet aktiviteteve për ndërtimin e kapaciteteve të palëve të ndjeshme lokale në pesë komuna që të veprojnë si aktorë proaktiv socialë në identifikimin dhe zgjidhjen e nevojave sociale të komuniteteve lokale janë krijuar dhe miratuar plane lokale të veprimit për përfshirjen sociale në pesë komunat e përmendura, dhe nëpërmjet saj është ndikuar në ngritjen e vetëdijes të të gjithë aktorëve kryesor në komunitetet lokale lidhur me përparësitë e partneriteteve lokale dhe zhvillimin lokal participues”, deklaroi Aziri.

Ai tha se ky projekt është shembull për promovimin e partneriteteve lokale si model efikas i zhvillimit të planeve lokale konkrete të veprimit dhe e ka theksuar nevojën për përkrahje të mëtejshme të ndihmës zhvillimore për krijimin dhe implementimin e politikave për përfshirje sociale dhe punësim të grupeve të ndjeshme në nivel nacional dhe lokal.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->