Заменик министерот Азири на работен состанок со преставници на УНИЦЕФ за Македонија


Заменик министерот за труд и социјална политика Доц. д-р Elmi Aziri, оствари работна средба со претставници на УНИЦЕФ во Македонија, во рамките на редовната соработка. Двете претставнички на УНИЦЕФ за Македонија, г-ѓа Вера Митковска и г-ѓа Андријана Мицевска на оваа средба изразија заинтересираност за помагање на процесот на предучилишно образование на деца и центри за ран детски развој.

Заменик министерот Азири на оваа средба укажал на дискриминацијата направена од страна на претходната влада во населбите претежно со албанско население, осврнувајќи се на конкретните бројки добиени од бројот на децата во соодветните општини и на овој начин нагласувајќи ја потребата за нови центри. 

Овој состанок беше многу конструктивен, во духот на взаемната соработка. 

Zëvendësministri Aziri takim pune me përfaqësues të UNICEF-it për Maqedoni


Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale doc.d-r Elmi Aziri ka zhvilluar takim me përfaqësues të UNICEF-it në Maqedoni, në kuadër të bashkëpunimit të rregullt. Dy përfaqësueset e UNICEF-it për Maqedoni z-nja Vera Mitkovska dhe z-nja Andriana Micevska gjatë këtij takimi kanë shfaqur interesimin e tyre për të ndihmuar procesin e edukimit parashkollor të femijëve dhe qendrаt për zhvillim të hershëm të femijëve.

Zëvendësministri Aziri gjatë këtij takimi e ka prezantuar në mënyrë konkrete diskriminimin që është bërë nga Qeveria e kaluar në vendbanimet kryesisht me popullsi shqiptare, duke iu referuar shifrave konkrete të nxjerra nga numri i fëmijëve në komunat përkatëse dhe në këtë formë duke kalkuluar nevojat për qendra të reja.

Ky takim ka rezultuar mjaft konstruktiv në frymën e bashkëpunimit të ndërsjellë. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->