Реконструкцијата на центрите за социјална работа е чекор кон реконструкција на системот на социјална заштита

 

,,Денеска сум во посета на Центарот за социјална работа во Кавадарци, еден од 30-те центри на територија на Република Макдонија, кои што опслужуваат  повеќе од двесте илјади граѓани во социјален ризик. Граѓани кои што имаат социјални проблеми, меѓу кои се приматели на социјална помош, посебен додаток, додаток за туѓа нега, но дополнително и бракоразводни постапки, доделување на деца...

Сите овие граѓани кои се наоѓаат во социјален ризик, доаѓаат во овие центри. Европската унија со кофинансирање обезбеди техничко опремување и реконструкција на 28 центри за социјална работа низ Македонија.

Дополнително, истите центри добија и 30 возила и ова е оној прв чекор по којшто ќе направиме реконструкција на системот на социјална заштита. Поради тоа што ако центрите не одат на терен, немаат возила, и ако условите и на социјалните работници и на другиот стручен кадар се навистина лоши, не може да зборуваме за квалитетна социјална заштита.Вториот чекор е кадровско опремување на овие центри.

Со тоа што ние сме во процедура, владата донесе одлука за вработување на нови 60 социјални работници во наредиот период и тоа ќе оди во две фази. Со тоа ќе го подобриме квалитетот на услугите и теренската работа на овие центри.

Суштинската промена на овој систем, или новото лице на системот на социјална заштита, ќе го видиме со донесување на новиот закон, кој е во процедура.

Сметаме дека една година ќе биде сосема доволна за овој закон, со широка дебата да се донесе во Република Македонија.Што ќе значи овој нов систем на социјална заштита, односно овој нов закон - осовременување или поделба на материјалните права (исплатата) од услугите. Македонија мора конечно да добие мрежа на социјални услуги кои што треба да ги нуди на граѓаните и тоа во плурален систем- и бизнис секторот и граѓанските организации и државата- да нудат квалитетни услуги. Но, исто така, и материјалните права, социјалните трансфери.

Кога државата во даден месец ќе ги исплати социјалните трансфери, социјалната парична помош, таа мора да биде над нивото на линија на сиромаштија, инаку не ја дава улогата. И токму тоа го договараме; на крајот на 2018 година ќе го видиме во пракса и минималниот адекватен приход или исплата на социјален трансфер до линија на сиромаштија.

Инаку, за инфраструктурните проекти ЕУ и помогна на Македонија со над еден милион евра.’’

 

Rikonstruktimi i Qendrave për Punë Sociale është hap drejt rikonstruktimit të sistemit të mbrojtjes sociale


“Sot jam në vizitë në Qendrën për Punë Sociale në Kavadarci, një nga 30-të qendrat në territorin e Republikës së Maqedonisë, të cilat shërbejnë më shumë se dyqind mijë qytetarë që janë në rrezik social. Qytetarët të cilët kanë probleme sociale, ndër të cilat janë ata që marrin ndihma sociale, shtesës së posaçme, shtesë për përkujdesje, por edhe procedura shkurorëzimi, ndarja e fëmijëve....

të gjithë këta qytetarë që janë në rrezik social, vijnë nga këto qendra. Bashkimi Evropian më bashkëfinancim ka siguruar pajisjen teknike dhe rikonstruktimin e 28 Qendrave për punë sociale në Maqedoni.

Përveç kësaj, këto qendra janë pajisur edhe me 30 automjeteve dhe ky është ai hapi i parë mbas të cilit do të bëjmë rikonstruktimin e sistemit të mbrojtjes sociale. Për shkak të faktit që nëse këto qendra nuk dalin në terren, nuk kanë automjete, dhe nëse kushtet e punonjësve social dhe kuadrit tjetër profesional janë vërtetë të këqija, nuk mund të flasim për mbrojte sociale cilësore.

Hapi i dytë është pajisje kadrovike e këtyre qendrave, me atë që ne jemi në procedurë, mbase Qeveria ka miratuar vendimin për punësimin e 60 punonjësve social në periudhën e ardhshme dhe ky proces do të shkojë në dy faza.

Ndaj, me këtë do ta përmirësojmë cilësinë e shërbimeve dhe punës në terren të këtyre qendrave.

Ndryshimi thelbësor i këtij sistemi, apo frymën e re e sistemit të mbrojtjes sociale do ta shohim me miratimin e ligjit të ri, i cili është në procedurë. Konsiderojmë se një vit do të jetë mjaftueshëm për këtë ligj, me debat të gjerë, që të miratohet ky ligj në Republikën e Maqedonisë – që do të thotë sistem i ri i mbrojtjes sociale, respektivisht ligj i ri – modernizimi apo ndarja e të drejtave materiale (pagesa) e shërbimeve.

Maqedonia detyrimisht do të duhet që të bëhet me rrjet të ri të shërbimeve sociale që duhet t’ua ofrojë qytetarëve edhe atë në sistem plural,edhe sektori i biznesit edhe organizatat qytetare, të ofrojë shërbime cilësore.

Por, gjithashtu, edhe të drejtat materiale, transfertat sociale. Kur shteti për muajin e dhënë do t’i paguajë transfertat sociale, asistencën sociale në të holla, ajo doemos duhet të jetë mbi nivelin e pragut të varfërisë, sepse e humb rolin. Dhe pikërisht këtë jemi duke e dakorduar, në fund të vitit 2018 këtë do ta shohim në praktikë edhe të hyrat minimale adekuate apo pagesën e tranfertës sociale deri në pragun e varfërisë.

Nga ana tjetër, për projektet infrastrukturore BE-ia i ka ndihmuar Maqedonisë me mbi një milion euro.”

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->