МТСП: Усвоени проекти за унапредување на социјалната сигурност и животниот стандард на пензионерите

На денешната седница на Советот за социјална сигурност беа разгледани предлог проекти за подобрување и унапредување на социјалната сигурност и животниот стандард на корисниците на пензија во периодот 2018-2020 година.

На седницата се усвоија следните проекти, чијашто имплементација ќе започне на почетокот на 2018 година:

- ќе се воведе задолжително издавање на преглед за стаж и плати, со потврдени податоци во матичната евиденција, за сите работници, три години пред исполнување на услови за пензија;

- пензиите ќе се усогласуваат два пати годишно, според порастот на трошоците на живот во висина од 50% и порастот на платите во висина од 50%, и ќе се разгледува можноста за дополнително усогласување доколку се бележи раст на економијата;

- ќе се донесе подзаконски акт за утврдување на минимална и максимална цена на сместување во приватните установи за грижа на старите лица, како и зајакнување на контролата во  овие установи;

- ќе се воведат нови пакувања на лекови, како и можност за подигнување терапија на парче за хронично болните пациенти;-за хронично болните лица ќе се  овозможи подигнување на тримесечна терапија;

- ќе се унапреди соработката со невладиниот сектор  (Сојузот на здруженија на пензионери, Црвениот Крст на Република Македонија) за обезбедување на социјални и здравствени услуги на старите лица;

На седницата, исто така, се утврди потребата од продолжување на проектот за бањско-климатска рекреација за пензионери, со можност за ревидирање на критериумите за упатување на користење на услугата.

Во Советот за социјална сигурност членуваат претставници од: Сојузот на здруженијата на пензионерите, Црвениот Крст на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство, Министерството за финансии, Министерството за економија, Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија , МАПАС и двете пензиски друштва.

MPPS: Janë miratuar projekte për avancimin e sigurisë sociale dhe standardit jetësor të pensionistëve

Në seancën e sotme të Këshillit për Siguri Sociale u diskutuan propozim-projekte për përmirësimin dhe avancimin e sigurisë sociale dhe standardit jetësor të pensionistëve në periudhën 2018-2020.
Në këtë seancë u miratuan këto projekte, zbatimi i të cilave do të fillojë në fillim të vitit 2018, si:

- do të jepet dokument i detyrueshëm për stazhin dhe pagat, me të dhëna të konfirmuara nga evidenca amë, për të gjithë punëtorët, tre vjet para plotësimit të kushteve për pension;

- pensionet do të harmonizohen dy herë në vit, në bazë të rritjes së shpenzimeve për jetë në lartësi prej 50% dhe rritjes së pagave në lartësi prej 50%, dhe do të shqyrtohet mundësia për harmonizimin e mëtejshëm, në qoftë se vërehet rritje në ekonomi;

- do të  miratohet akt nënligjor për përcaktimin e çmimit minimal dhe maksimal të akomodimit (vendosjes) në institucionet private për kujdesin e të moshuarve, si dhe përforcimi i kontrollit në këto institucione;

- do të vendosen paketime të reja të barnave, si dhe mundësi për marrjen e terapisë me copa, për pacientët me sëmundje kronike;

-për personat me sëmundje kronike do të mundësohet marrja e terapisë tremujore;- do të avancohet bashkëpunimi sektorin joqeveritar (Lidhjen e Shoqatave të Pensionistëve, Kryqin e Kuq të Maqedonisë) për ofrimin e shërbimeve sociale dhe shëndetësore për të moshuarit;

Po ashtu, në këtë mbledhje është përcaktuar nevoja për vazhdimin e projektit rekreacioni në banja për pensionistët, me mundësi për rishikimin e kritereve për shfrytëzimin e këtij shërbimi.


Në Këshillin e Sigurisë Sociale anëtarë janë përfaqësues të: Lidhjes së Shoqatave të Pensionistëve, Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Ekonomisë, Fondit për Sigurim Pensional Invalidor të Maqedonisë, Fondit të Sigurimit Shëndetësor të Maqedonisë, MAPAS-it, dhe dy shoqërive pensionale.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->