МТСП: Градинката ,,Блета’’ во моментов не згрижува деца


Министерството за труд и социјална политика денеска изврши вонреден инспекциски надзор и увид во објект на ул. 173 бр.8 во Скопје, врз основа на сознанијата за постоење нелегална установа со назив ,,Блета’’, која згрижувала деца од предучилишна возраст и вршела воспитание од верски карактер. 

Надзорот е  извршен  врз основа на одредбите од Законот за заштита на  децата, а по добиени информации за обавување на дејност: згрижување и воспитание на деца, во установа која не е заведена во Регистерот на установи за деца при Министерството за труд и социјална политика, односно спротивно на законот.

При инспекцискиот надзор, во посочениот објект не биле затекнати деца, ниту пак вработени лица, а надворешниот изглед и уредувањето на дворот, упатуваат дека таму се одвивале активности од воспитувачко-згрижувачки карактер. 

Министерството за труд и социјална политика испрати официјално известување до Министерството за внатрешни работи во врска со минатонеделниот увид во неколку објекти, кој беше извршен на 21 јули 2017 година, а во текот на денот ќе го достави и записникот од денешниот надзор.

МТСП и понатаму ќе го следи овој случај и ќе постапи доколку се констатира промена на состојбата.

Kopshti “Bleta” aktualisht nuk përkujdes fëmijë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale sot ka kryer këqyrje dhe inspektim të jashtëzakonshëm në ndërtesën në rr. 173 nr 8 në Shkup, në bazë të njohurive për ekzistimin e një institucioni të paligjshëm me titull “Bleta”, e cila ka përkujdesur fëmijë të moshës parashkollore dhe ka kryer edukim me karakter fetar.

Mbikëqyrja është kryer në bazë të dispozitave te Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, pas marrjes së informatave për kryerjen e veprimtarisë: përkujdesje dhe edukimi i fëmijëve në Ent që nuk është i regjistruar në Regjistrin e enteve të fëmijëve pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, respektivisht në kundërshtim me Ligjin.

 Gjatë mbikëqyrjes inspektive, në objektin e përmendur nuk janë kapur fëmijë, e as të punësuar, kurse pamja e jashtme dhe rregullimi i oborrit tregojnë se aty janë kryer aktivitete me karakter edukativ.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka dërguar njoftim zyrtar në Ministrinë e Brendshme në lidhje me inspektimin e javës së kaluar në disa ndërtesa, që u krye më 21 korrik 2017, kurse gjatë ditës do të dorëzojë procesverbalin e mbikëqyrjes së sotme.

MPPS edhe më tej do të vazhdojë të ndjekë këtë rast dhe do të veprojë në rast se konstatohet ndryshim i gjendjes.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->