Министерката Царовска ги повика лицата кои го изгубиле правото на користење на социјална помош поради брз трансфер на пари повторно да аплицираат

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и заменик министерот за труд и социјална политика Доц. д-р Елми Азири при посетата на Центарот за социјална работа Куманово ги повикаа поранешните корисници на социјална парична помош, кои биле ограничени во однос на користење на правото, заради примени пари по брз трансфер, повторно да се обратат до Центрите за социјална работа во градовите низ Македонија и да побараат да ги остварат правата за користење на социјална парична помош.

Министерката Царовска објасни дека во јануари 2015 година Министерството за труд и социјална политика го променило Правилникот за утврдување на приходи на граѓаните, за да остварат социјална парична помош, со тоа што утврдило дека доколку корисниците примат над 50.000 денари по брз трансфер да им се укине социјална парична помош, а оти само еден месец подоцна ја поставила границата над 70.000 денари.

“И сѐ ова е направено без законски основ, поради тоа што парите примени преку брз трансфер не се приходи за ниту едно семејство, затоа што ниту се даночат ниту се препишуваат во Управата за јавни приходи. Затоа со последната измена на правилникот се ослободуваат граѓаните од парите што ги примиле преку брз трансфер да не им се пресметуваат како приходи во нивното семејство, поради тоа што често тие средства не се од членови од семејството кои што има обврска по закон да ги издржува”, објасни министерката  за труд и социјална политика Мила Царовска.  

Таа рече дека како Влада се обврзале да работат во интерес на граѓаните, и дека двојното казнување на граѓани кои се материјално необезбедени е навистина не фер и противуставно и затоа ги повика овие корисници да се обратат до Ценрите за социјална работа за да може да ги остварат своите права.

“Вие ги казнувате од тоа што ги исклучувате од систем и барате да ги вратат финансиските средства. За враќање на финансиски средства ќе утврди судот додека, ние, како социјална држава и социјален систем ги враќаме повторно да може да ги остварат законски гарантираното право на социјална парична помош”, нагласи Царовска.

Во Куманово вкупно 204 лица го изгубиле правото на социјална парична помош, а во Република Македонија вкупно 910 лица. 

Министерката Царовска и заменикот министер Азири остварија и работна средба со градоначалникот на Општина Куманово Зоран Дамјановски. 

 

Ministrja Carovska u bëri thirrje të gjithë personave që e kanë humbur të drejtën e asistencës sociale për shkak të transferit të shpejtë të të hollave të aplikojnë përsëri

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska, dhe zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale Doc. d-r Elmi Aziri gjatë vizitës së tyre në Qendrën për Punë Sociale Kumanovë u bënë thirrje të gjithë ish-përfituesve të asistencës sociale, të cilët kanë qenë të kufizuar lidhur me shfrytëzimin e kësaj të drejte për shkak të pranimit të të hollave në formë të transfertave të shpejtë, përsëri t’u drejtohen qendrave për punë sociale në qytetet e Maqedonisë dhe të kërkojnë realizojnë e të drejtave për shfrytëzimin e asistencës sociale në të holla. 

Ministrja Carovska ka sqaruar se në janar të vitit 2015 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e ka ndryshuar Rregulloren për përcaktimin e të hyrave të qytetarëve, që të realizojnë asistencën sociale në të holla, me atë që është përcaktuar nëse përfituesit pranojnë mbi 50.000 denarë me transfertë të shpejtë, t’u ndërpritet asistenca sociale në të holla, kurse një muaj më vonë kufirin e kanë zhvendosur në mbi 70.000 denarë.

“Dhe e gjithë kjo është bërë pa bazë ligjore, për shkak të faktit që të hollat e pranuara përmes transfertës së shpejtë nuk janë të hyra për asnjë familje, sepse ato as nuk tatimohen e as regjistrohen në Drejtorinë e të Ardhurave Publike. Ndaj, me ndryshimin e ri të Rregullores lirohen qytetarët që të hollat i kanë pranuar përmes transfertës së shpejtë që mos t’u llogariten si të hyra në familjen e tyre, për shkak të faktit që zakonisht këto mjete nuk janë nga anëtarë të familjes që kanë detyrim ligjor  t’i mirëmbajnë”, sqaroi Milla Carovska, ministre e Punës dhe Politikës Sociale.

Ajo theksoi se si Qeveri janë të obliguar të punojnë në interes të qytetarëve dhe se ndëshkimi i dyfishtë i qytetarëve që nuk kanë siguri materiale vërtetë nuk është korrekte dhe është antikushtetuese, prandaj u bëri thirrje këtyre përfituesve të drejtohen në Qendrat për punë sociale, për të ushtruar të drejtat e tyre.

“Ju i ndëshkoni me atë që i përjashtoni nga sistemi dhe kërkoni që ata t’i kthejnë mjetet financiare. Për kthimin e mjeteve financiare do të vendos Gjykata, e ne, si shtet social dhe sistem social i kthejmë që përsëri të mund ta realizojnë të drejtën e garantuar me ligj të asistencës sociale në të holla”, theksoi ministrja Carovska.

Në Kumanovë të drejtën e asistencës sociale në të holla e kanë humbur gjithsej 204 persona, kurse në Republikën e Maqedonisë gjithsej 910 persona.

Ministrja Carovska dhe zëvendësministri Aziri realizuan edhe takim pune me kryetarin e komunës së Kumanovës, Zoran Damjanovski.

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->