Царовска: Вклучуваме 682 деца во тринаесет градинки до крајот на годинава


Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, денеска изврши увид во објектот каде што од септември ќе започне со работа првата градинка во општина Врапчиште. Во таа прилика Царовска даде изјава за медиумите која ви ја пренесуваме во продолжение:

,,Мене ми е навистина мило што денеска во општина Врапчиште можам да видам дека се во крајна фаза на подготовка на овој објект, со цел од септември, ние како МТСП да ја доставиме опремата за градинката. Во Врапчиште имаме 1347 деца на возраст од 0 до 6 години. Но, опфатот на деца со градинки е нула. И тоа ни се случува во голем дел од нашите рурални општини. Затоа сум среќна што како министер за првпат посетувам, односно ќе отвориме градинка во рурална општина. Оваа градинка е проектирана да опфати 80 деца во четири занимални.

Една занимална треба да биде подготвена за дечиња од 0 до 3 години, а три занимални за деца од 3 до 6 години. Групите треба да бидат подготвени за да се организира настава, предучилишно образование, на македонски, албански и турски јазик. Тоа е договорено со општината. И тоа е исто така добар модел за интеграција, едно општество и заедничко живеење, што за мене е посебно важно.Дополнително, ја известуваме јавноста дека целата градба и опремување е во партнерство меѓу МТСП и општина Врапчиште. Сите градежни изведби се платени од општината, додека опремата е од МТСП, во висина од 1.985.421,00 денари.

Кога ќе добијат одобрение од комисијата на министерството, дека сите градежни работи се завршени согласно стандардите, ќе биде доставена и опремата, која е во процедура на набавка.Од ова место, сакам да ја известам јавноста дека во програмата на Владата се обврзавме да го прошириме опфатот на деца во градинки и дека ќе го правиме тоа подеднакво и во рурални и во урбани општини. Токму затоа, до крајот на 2017 година ќе се заврши изградбата и опремувањето на тринаесет детски градинки и ќе имаме зголемен опфат за 682 деца до крајот на годината.Оваа тенденција ќе продолжи и во 2018 година.

Во следниот период ќе доставиме до јавноста што е планирано за 2018 година. Целта е да обезбедиме рамномерен регионален развој и токму затоа ќе внимаваме и на рурални и на урбани општини, но исто така и на застапеноста на западна, источна, северна Македонија, односно сите региони ќе бидат еднакво покриени и поддржани од Министерството за труд и социјална политика.’’

 

 

Carovska: Deri në fund të vitit do të përfshijmë 682 fëmijë në trembëdhjetë kopshte                

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot ka inspektuar ndërtesën, ku prej në shtator do të fillojë me punë kopshti i parë në komunën e  Vrapçishtit. Me këtë rast Carovska ka dhënë deklaratë për mediumet, që ua transmetojmë më poshtë:

“Jam shumë e kënaqur që sot në Vrapçisht shoh se është në fazën përfundimtare përgatitja e këtij objekti, në mënyrë që prej shtatorit, ne si MPPS të ofrojmë pajisjen për kopshtin e fëmijëve. Në Vrapçisht kemi 1,347 fëmijë të moshës 0 deri në 6 vjet. Por, mbulimi i fëmijëve në kopshte është zero. Dhe kjo po ndodh në shumë nga komunat tona rurale. Prandaj jam e lumtur që si ministre për herë të parë e vizitoj, respektivisht do të hapim kopsht në një komunë rurale. Ky kopsht është projektuar për përfshirjen e 80 fëmijëve në katër hapësira.

Një klasë (hapësirë) duhet të përgatitet për fëmijët nga 0 deri në 3 vjeç, ndërsa tri të tjerat për fëmijët nga 3 deri në 6 vjet. Grupet duhet të jenë të përgatitura për të organizuar mësim, arsimim parashkollor, në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke. Kjo u dakordua me komunën. Dhe  kjo, gjithashtu, është një model i mirë për integrim, një shoqëri dhe jetesë e përbashkët, që për mua është veçanërisht e rëndësishme.
Përveç kësaj, e informojmë publikun se i gjithë ndërtimi dhe pajisja është në partneritet në mes MPPS dhe Komunës së Vrapçishtit. Të gjitha punët e ndërtimit janë paguar nga Komuna, ndërsa pajisja është e MPPS-së, që arrin shumën në 1,985,421.00 denarë.

Kur do marrin leje nga Komisioni i Ministrisë, se të gjitha punimet ndërtimore janë kryer sipas standardeve, do të dorëzohet edhe pajisja që është në proces të furnizimit.
Nga ky vend, dua ta informoj publikun se në Programin e Qeverisë jemi zotuar për zgjerimin e përfshirjes së fëmijëve në çerdhe dhe se do ta bëjmë këtë njësoj edhe në komunat rurale dhe ato urbane. Prandaj, deri në fund të vitit 2017 do të përfundojë ndërtimi dhe pajisja e trembëdhjetë kopshteve dhe do të kemi përfshirje të shtuar për 682 fëmijë deri në fund të vitit.Kjo tendencë do të vazhdojë edhe në vitin 2018.

Në periudhën e ardhshme do t’ia prezantojmë publikut se çfarë është planifikuar për vitin 2018. Qëllimi është të sigurojmë zhvillim të balancuar rajonal dhe për këtë arsye do të jemi të kujdesshëm edhe për komunat rurale dhe ato urbane, por gjithashtu edhe për përfaqësimin në Maqedoninë perëndimore, lindore dhe veriore, respektivisht të gjitha rajonet do të mbulohen në mënyrë të barabartë dhe të mbështetur nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.”

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->