220 млади лица ќе се обучуваат за напредни ИТ вештини

Министерката  за труд и социјална политика Мила Царовска, раководителот за соработка во Делегацијата на Европската унија во Република Македонија Никола Бертолини, директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Влатко Поповски и раководителката на одделот за ИТ обуки во Семос едукација Ирена Ивановска информираа за проектот ,,Поддршка за вработување на млади лица’’ за кој е предвидено кофинансирање на обуки за програмски пакети.

Овој проект е дел од активните мерки за вработување кои се спроведуваат со цел да се надградат вештините на евидентирани млади лица, кои се активни баратели на работа во областа на информатичката технологија.

Со мерката за напредни ИТ вештини 220 невработени лица на возраст до 29 години ќе поминат обуки  за јава програмери и софтвер тестери, професии коишто се барани на домашниот и странскиот пазар. Квалификациите и сертификатот со коишто ќе се стекнат  младите ќе ја зголеми нивната конкурентност на пазарот на трудот.

Обуките ќе се реализираат преку ИПА проект од Европската унија, како директен грант на АВРМ, за што се обезбедени 18.260.000 денари.

“Многу е важно младите да се вклучат во овие обуки бидејќи овие програмски пакети што се нудат со проектот ќе дадат можности тие да инвестираат во себе, но исто така, овие програмски пакети кои се нудат на пазарот на трудот во вид на обука се побарувани на пазарот на трудот и со таа понуда ќе можат многу полесно да бидат вработени”, рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска.

Според директорот на АВРМ Влатко Поповски, со обуките за јава програмери за софтвер тестери кои се барани како  во Македонија, така и во странство, можностите за вработување се многу големи.

“Имаме можност да обучиме 110 лица за најновиот пакет на јава, а воедно и за тестери на софтвер кои исто така се барани во Македонија и странство. Ги  повикуваме сите лица кои се и со средно образование, а имаат познавање од ИТ сферата да се пријават на обуката да дојдат на преттест, а потоа  да добијат договор со пакет од државата и од ЕУ од речиси 2.000 евра. Во наредните четири месеци ќе бидат на обука, а потоа ќе полагаат за сертификатот со којшто ќе станат многу поконкурентни на пазарот на труд во Македонија и надвор од неа”, појасни Поповски.

Раководителка на одделот за ИТ обуки во Семос едукација Ирена Ивановска посочи дека кандидатите коишто ќе аплицираат не треба да имаат посебно  ИТ познавање за да ги посетуваат курсевите.

Претставникот на Делегацијата на ЕУ во Македонија Никола Бертолини потенцираше дека една од најголемите вредности за кои се залага ЕУ е да се овозможи пристап на младите на пазарот на труд.

Заинтересираните кандидати треба да се пријавуваат во центрите на Агенцијата за вработување на Република Макдонија низ државата. Обуките ќе се реализираат во скопскиот и во други региони, зависно од пројавениот интерес на евидентираните невработени лица.

 

220 të rinj do të trajnohen për IT aftësitë të avancuara

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska,  shefi i Bashkëpunimit në Delegacionin e BE-së në Maqedoni Nikolla Bertolini, drejtori i Agjencisë për Punësim i Republikës së Maqedonisë Vllatko Popovski dhe udhëheqësja e departamentit për IT trajnime në “Semos education” Irena Ivanovska kanë informuar për projektin “Mbështetje për punësimin e të rinjve”, për të cilin është parashikuar bashkëfinancim i trajnimeve  për paketat programore.

Ky projekt është pjesë e masave aktive të punësimit, që zbatohen me qëllim që të përmirësohen shkathtësitë e të rinjve të regjistruar, të cilët janë kërkues aktiv për punë nga sfera e IT teknologjisë.

Me masën për IT shkathtësi të avancuara 220 persona të papunë të moshës deri në 29 vjet do të kalojnë trajnime për Java programues dhe testers software - profesione të cilat janë kërkuara në tregun e brendshëm dhe të jashtëm. Kualifikimi dhe certifikata me të cilat do të pajisen të rinjtë, do të rrisë konkurrencën e tyre në tregun e punës.

Trajnimet do të realizohen përmes IPA projektit të Bashkimit Evropian, si grant direkt i APRM-së, për çka janë siguruar 18.260.000 denarë.

“Është shumë me rëndësi që të rinjtë të inkuadrohen në këto trajnime, sepse këto paketa programore që ofrohen me këtë projekt do të japin mundësi që ata të investojnë në vetvete, por, gjithashtu, këto paketa programore që ofrohen në tregun e punës në formë të trajnimet janë më të kërkuarat në tregun e punës, dhe me këtë ofertë do të mund të punësohen shumë më lehtë”, theksoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska.

Sipas drejtorit të APRM-së, Vllatko Popovski, me trajnimet për Java programues për softuer testerë, të cilat janë të kërkuara sikurse në Maqedoni, ashtu edhe jashtë, mundësitë për punësim janë shumë të mëdha.

“Kemi mundësi të trajnojmë 110 persona për paketën më të re të Java, kurse njëherësh edhe për testerë për softuer të cilat gjithashtu janë të kërkuara në Maqedoni dhe jashtë. U bëjmë thirrje të gjithë të rinjve të cilët janë edhe me arsim të mesëm, e që kanë njohuri nga IT sfera që të paraqiten në trajnim, të vijnë në para-test, e më pas të marrin marrëveshje me paketë nga shteti dhe nga BE-ja prej thuajse 2000 euro. Në katër muajt e ardhshëm do të jenë në trajnim, e më pas do të  hynë në provim për certifikatë me të cilën do të bëhen më konkurrent në tregun e punës në Maqedoni dhe jashtë”, ka sqaruar drejtori Popovski.

Udhëheqësja e departamentit për IT trajnime në “Semos education” Irena Ivanovska theksoi që kandidatët që do të aplikojnë nuk duhet të kenë njohuri të posaçme për IT që të marrin pjesë në kurse.

Përfaqësuesi i Delegacionit të BE-së në Maqedoni, Nikolla Bertolini, ka theksuar se një nga vlerat më të mëdha me të cilat angazhohet BE është që të mundësohet qasje e të rinjve në tregun e punës.

Kandidatët e interesuar duhet të paraqiten në qendrat e Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë. Trajnimet do të realizohen në rajonin e Shkupit dhe në rajonet tjera, varësisht nga interesi i shprehur i personave të papunë të regjistruar.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->