Насловна линкови контакт мапа
Банери
Навигација
Насловна
Министер
За министерството
Мисија
Други раководни органи
Сектори
Односи со јавност
Слободен пристап до информации
Документи
Проекти
Медиа Центар
Програма Progress
Декада на Ромите
Новости
Претседавање со Декадата на Ромите
Документи
Ромски информативни центри
Проект Поддршка за имплементација на Стратегијата на Ромите
Проект Ревидирање на Стратегијата за Ромите
Меѓународна соработка
Европска интеграција
Соработка со Совет на Европа
Европска Социјална Повелба
Соработка со Меѓународната организација на трудот
Билатерална соработка
Регионална и мултилатерална соработка
Еднакви можности
Родова рамноправност
Заштита и превенција од секаков вид на дискриминација
Директиви/резолуција
Национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе
Публикации од областа на еднаквите можности
Пазар на труд
Невработеност
Вработеност
Социјално партнерство
Плати
Трудова инспекција
Државен инспекторат за труд
Акции и активности
Социјална заштита
Услуги и права
Институции
Вонинституционална заштита
Социјално вклучување
Социјални реформи
Социјална инспекција
Детска заштита
Права од детска заштита
Детски градинки
Детски одморалишта
Договори за социјално осигурување
Пензиско и инвалидско осигурување
Пензиско и инвалидско осигурување
Пензиски реформи
Боречко-инвалидска заштита
Прописи
Закони
Правилници
Предлог закони
Донации
Контакти

С

  • Семејна пензија - право од пензиското и инвалидското осигурување кое им припаѓа првенствено на брачниот другар и на децата на осигуреникот, односно корисникот на пензија. Семејна пензија можат да остварат членовите на семејството: брачниот другар, децата (родени во брак или надвор од брак или посвоени, посиноците кои ги издржувал осигуреникот, внучињата и други деца без родители кои ги издржувал осигуреникот) и родителите (таткото и мајката, очувот и маќеата) и посвоителот, што ги издржувал осигуреникот.
  • Солидарен фонд  - средства кои корисниците на пензија ги обезбедуваат на солидарна основа со запирање на  дел од пензијата за обезбедување на средства потребни за исплата на посмртна помош за членовите на неговото семејство. Види: http://www.piom.com.mk/informacii/solidaren_fond/46.html   
  • Социјално осигурување - збирен назив на сите пет гранки на осигурување ( здравствено, пензиско, осигурување во случај на повреда на работа или професионална болест, осигурување во случај на привремена невработеност и детски додаток).
  • Социјално право - збир на правни норми со кои се регулира областа во социјалното осигурување и социјалната заштита, односно социјалната сигурност во една држава.
  • Сразмерен дел на пензија - пензија остварена со примена на договор за социјално осигурување и се пресметува според формула зависно од пензискиот стаж навршен во двете држави.
  • Стаж на осигурување што се смета во ефективно траење - во стаж на осигурување се смета времето што осигуреникот по наполнети 15 години возраст го поминал во работен однос, односно на работа врз основа на која бил задолжително осигурен и доколку е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување. Во стаж на осигурување како пензиски термин  се смета времето поминато во осигурување по 1 јануари 1970 година.
  • Стапка на придонес-стапката на придонес за пензиско и инвалидско осигурување претставува процент од бруто платата,односно основицата на која се плаќаат социјалните придонеси утврденз со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување. Стапката на придонес е иста за лицата кои се членови на едностолбен или на двостолбен пензиски систем и изнесува   18%.  За лицата кое се членови на едностолбен пензиски систем, целокупниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување останува  во Фондот на ПИОМ. За лицата кои се членови на двостолбниот пензиски систем, од вкупните 18% од бруто платата на осигуреникот, 6% се пренесуваат во приватниот задолжителен пензиски фонд (втор столб), додека 12%  остануваат во Фондот на ПИОМ (прв столб).
  • Странска пензија - е пензија остварена во друга држава со која може да има или да нема договор за социјално осигурување.
  • Старосна пензија - право од пензиското и инвалидското осигурување кое се стекнува кога осигуреник (маж) ќе наполни 64 години живот , односно осигуреник (жена) 62 години живот жена и најмалку 15 години пензиски стаж. Овие услови треба да бидат кумулативно односно истовремено  исполнети. 

 

  Стоп педофилија

 

 

 

  
Copyright(c) 2008 Министерство за труд и социјална политика