МТСП: Владата на ВМРО ДПМНЕ барала локации за изградба на станови за бегалци

Во врска со небулозните наводи изнесени на прес конференција на ВМРО ДПМНЕ по повод поднесената интерпелација на министерката за труд и социјална политика, како и лагите дека ќе се градат станови за бегалци, со јавноста ги споделуваме следните факти:

Поранешниот министер од редовите на ВМРО ДПМНЕ, Спиро Ристовски на 05.07.2012 се обратил до општина Сарај со барање за согласност за користење градежна парцела за изградба на станови за сместување бегалци и социјално загрозени лица, овозможено со средства од ИПА Фондот.

Имено,  според извадокот од записникот од 224-тата седница на Владата на Република Македонија, одржана на 29.03.2011 година, владата предводена од ВМРО ДПМНЕ ја разгледала Информацијата за имплеметација на стратегијата за интеграција на бегалци и странци и усвоила заклучок според кој се задолжува Министерството за транспорт и врски да предложи локации на државно земјиште кое може да се искористи за изградба на станбени единици. На седницата одржана на 25.05.2011 година, била разгледана информација за конкретни предлог локации за изградба на станови.

Во таа насока, сметаме дека неодговорното ширење страв и лаги во јавноста е само одраз на  дволична политика на ВМРО ДПМНЕ, а обвинувањата до сегашното раководство на МТСП се крајно неосновани.

Наспроти тврдењата дека граѓаните не се консултирани за ,,Предлог Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 година’’, потенцираме дека Министерството, за разлика од претходната Стратегија усвоена од Владата предводена од ВМРО ДПМНЕ,  овојпат јавно го објави на сајтот на МТСП предлог текстот и нацртот на акциониот план за Стратегијата. Беше објавен и формулар за предлози и сугестии за текстот на документот, со рок на доставување до 8 август 2017 година. До вчера пристигнаа мислења од неколку организации и тие ќе бидат разгледувани на јавна работилница која ќе се одржи во текот на идната недела, а на која ќе бидат поканети сите заинтересирани страни. Повторуваме дека стратегијата е се уште во форма на предлог текст.

Во оваа насока, беше побарано мислење и од повеќе релевантни институции и организации, меѓу кои и од ЗЕЛС, од каде е препратен дописот до општините. Децидно изјавуваме дека од ниту една општина не е побарана предлог локација за изградба на станови. Но такво нешто побарала претходната власт, предводена од ВМРО ДПМНЕ.

Во прилог е дописот на МТСП до ЗЕЛС, записник од владина седница и допис до општина Сарај.

Во прилог на ова соопштение за јавност ви го доставуваме барањето потпишано од Спиро Ристевски.

Барање на мислење ЗЕЛС

Барање на изградба за станови Спиро Ристовски

Извадок, записник Влада станови

MPPS: Qeveria e VMRO-DPMNE-së ka kërkuar lokacione për ndërtimin e banesave për refugjatët

 

Lidhur me akuzat nebuloze të paraqitura në një konferencë për shtyp të VMRO- DPMNE-së me rastin e parashtrimit të interpelancës ndaj ministres së Punës dhe Politikës Sociale, si dhe gënjeshtrat se do të ndërtohen banesa për refugjatët, me opinionin i ndajmë faktet e mëposhtme:

Ish-ministri nga radhët e VMRO-DPMNE-së, Spiro Ristovski, më 05 korrik të vitit 2012 i është drejtuar komunës së Sarajit me kërkesë për pëlqim për shfrytëzimin e një trualli ndërtimi për ndërtimin e banesave për refugjatët dhe personat në rrezik social, mundësuar nga mjetet e fondeve të IPA.

Në fakt, sipas procesverbalit nga seanca e 224 e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, e mbajtur më 29 mars të vitit 2011, qeveria e kryesuar nga VMRO-DPMNE-ja e ka shqyrtuar Informacionin për implementimin e Strategjisë për integrimin e refugjatëve dhe të huajve dhe ka miratuar konkluzion, sipas të cilit Ministria e Transportit dhe Lidhjeve obligohet të propozojë lokacione të truallit shtetëror që mund të shfrytëzohen për ndërtimin e njësive banesore. Në mbledhjen e mbajtur më 25 maj të vitit 2011, është shqyrtuar informacioni për propozim-lokacionet konkrete për ndërtimin e banesave.

Në këtë drejtim konsiderojmë se përhapja e papërgjegjshme e frikës dhe gënjeshtrave në opinion është vetëm reflektim i politikës hipokrite të VMRO-DPMNE-së, ndërsa akuzat ndaj udhëheqësisë aktuale të MPPS-së janë krejtësisht të pabaza.

Kundrejt pohimeve se qytetarët nuk janë konsultuar për “Propozim-Strategjinë për integrimin e refugjatëve dhe të huajve 2017-2027”, theksojmë se Ministria, për dallim nga Strategjia e mëparshme e miratuar nga qeveria e udhëhequr nga VMRO DPMNE-ja, kësaj here e ka postuar publikisht në ueb faqen e MPPS-së propozim-tekstin dhe propozim planin aksional të Strategjisë. U publikua edhe formulari për propozime dhe sugjerime për tekstin e dokumentit, me të afatit për dorëzimin e tyre deri më 8 gusht të vitit 2017. Deri dje mbërritën mendime nga disa organizata dhe ato do të shqyrtohen në një punëtori publike, e cila do të mbahet gjatë javës së ardhshme, në të cilën do të ftohen të gjitha palët e interesuara. Përsërisim se strategjia është ende në formën e një propozim-teksti.

Në këtë drejtim, u kërkua mendim edhe nga shumë institucione relevante dhe organizata, ndër të cilat edhe nga BNJVL-ja, prej ku është dorëzuar shkresa deri te komunat.

Shprehimisht deklarojmë se nga asnjë komunë nuk është kërkuar propozim lokacion për ndërtimin e banesave. Por një gjë e tillë e kishte kërkuar qeverisja e mëparshme, e udhëhequr nga VMRO-DPMNE.

Më poshtë është shkresa e MPPS-së deri te BNJVL-ja, procesverbali dhe shkresa deri te Komuna e Sarajit.