Средба: Царовска - претставници на СОНК 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска оствари средба со претставници на СОНК на која што меѓу другото се разговараше и за двосменското работење на јавните установи за деца/детските градинки. 

На средбата министерката Царовска го информираше претседателот на СОНК Јаким Неделков дека ќе продолжи усогласувањето на коефициентите на плати за вработените во детските градинки и дека согласно член 1 од Одлуката за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Македонија, министерствата и другите органи на државната управа објавена Mинистерството за труд и социјална политика испрати допис до јавните установи за деца/детските градинки, со кој ги информираше за потребата од двосменско работење. Двосменското работење подразбира дека децата и натаму ќе се згрижуваат како и до сега од 5:30 часот наутро и до 21:30 часот навечер (согласно новата одлука). Ова е потребно бидејќи институциите ќе отпочнат со двосменско работно време со што се наметнува потребата да се обезбедат услови за родителите коишто ќе работат во две смени да има кој да ги згрижува нивните деца. 

МТСП смета дека Јавните установи за деца кои во својот состав имаат повеќе објекти и групи во други просторни услови, двосменското работење и првата работна сабота во месецот може да го организираат во еден или повеќе објекти, согласно со потребата на децата и родителите. За да се направат реални проценки, до градинките е доставен и анкетен лист за секој родител, со кој ќе се утврди потребата од воспоставување на двосменско работење и прва работна сабота во месецот. МТСП укажува дека децата ќе се згрижуваат во текот на денот согласно со потребите на родителите. 

Досега 4 градинки веќе работат двосменски, а уште 6 други пројавиле интерес за двосменско работење, односно ја потврдиле потребата од воведување втора смена. 

На денешната средба на претставниците на СОНК им беше укажано дека Министерството во соработка со локалните самоуправи во Република Македонија, работи во насока на подобрување на генералната состојба на опфатот на деца во градинки, како и на подобрување на состојбата со вработениот кадар во истите.  Во таа насока, МТСП е свесно дека е евидентна потребата од проширување на капацитетот на установите кои згрижуваат деца, како и потребата за отворање на нови градинки, а вклучително на тоа и потребата од вработување на кадри во градинките и затоа треба заеднички да го решаваме ова прашање за да се надминат  проблемите со кои се соочуваат голем број родители низ државата, како во урбаните така и во руралните средини. 

Takim Carovska–përfaqësues të SASHK

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Cararovska, sot realizoi takim me përfaqësuesit e SASHK-ut, ku ndër të tjera u diskutua edhe puna në dy turne në entet publike për fëmijë/kopshtet e fëmijëve.

Në këtë takim ministrja Carovska e njoftoi kryetarin e SAShK-ut, Jakim Nedelkov, se do të vazhdojë harmonizimi i koeficienteve të pagave për punonjësit në kopshtet e fëmijëve dhe se sipas nenit 1 të Aktvendimit të publikuar për përcaktimin e orarit të punës në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, ministritë dhe organet e tjera të administratës shtetërore, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dërgoi shkresë deri te entet publike për fëmijë/kopshtet e fëmijëve, duke i informuar për nevojën për punë në dy turne. Puna në dy turne nënkupton që do të vazhdohet me përkujdesjen e fëmijëve sikurse deri më tani prej orës 5:30 në mëngjes deri në orën 21:30 në mbrëmje (sipas aktvendimit të ri). Kjo është e domosdoshme për shkak se institucionet do të fillojnë me orar pune në dy turne, që imponon nevojën për të siguruar kushte për prindërit të cilët do të punojnë në dy turne, për të pasur dikë që do të kujdeset për fëmijët e tyre.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale konsideron se entet publike për fëmijë, që në përbërjen e tyre kanë më shumë objekte dhe grupe në kushte të tjera hapësinore, punën në dy turne dhe të shtunën e parë të muajit mund ta organizojnë në një ose më shumë objekte, në përputhje me nevojat e fëmijëve dhe prindërve. Për të bërë vlerësime reale, në kopshte është dërguar një pyetësor për secilin prind, me anë të të cilit do të përcaktohet nevoja për vendosjen e punës në dy turne dhe çdo të shtune të parë të muajit.

MPPS vë në dukje se fëmijët do të kujdesen gjatë ditës në pajtim me nevojat e prindërve.

Deri më tani 4 kopshte tashmë punojnë në dy turne, kurse edhe 6 kopshte tjera kanë shfaqur interes për punë në dy turne, respektivisht e kanë konfirmuar nevojën për vendosjen e turnit të dytë.

Në takimin e sotëm përfaqësuesve të SASHK-ut u është potencuar se Ministria në bashkëpunim me vetëqeverisjet lokale në Republikën e Maqedonisë punon në drejtim të përmirësimit të gjendjes së përgjithshme sa i përket përfshirjes së fëmijëve në kopshte, si dhe në përmirësimin e gjendjes me punësimin e kuadrit në kopshtet e fëmijëve. Në këtë drejtim, MPPS-ja është e vetëdijshme se ka nevojë për zgjerimin e kapaciteteve të institucioneve që kujdesen për fëmijët, si dhe nevojë për hapjen e kopshteve të reja, duke përfshirë nevojën për punësimin e personelit në kopshte, prandaj duhet së bashku ta zgjidhim këtë çështje që të tejkalohen problemet me të cilat ballafaqohen një numër i madh i prindërve në të gjithë vendin, si në zonat urbane ashtu edhe në ato rurale.