С О О П Ш Т Е Н И Е

Министерството за труд и социјална политика ги потсетува работодавачите на нивната обрска за почитување на препораките за заштита на работниците, а во врска со најавите за неповолни временски услови.  Со оглед на тоа што се прогнозира портокалова фаза, ве информираме за препораките на Министерството за здравство:

По одржаниот состанок на Комисијата за топлотни бранови, се препорачува во следните три дена (од петок до недела) од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и лицата над 60 годишна возраст, додека сите останати лица при појава на каков било здравствен проблем веднаш да се јават кај својот матичен лекар.

На работодавачите им се препорачува да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, како и обезбедување одмор под сенка и доволно течности на секои два часа.

Исто така, препорака е да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, а особено се препорачува на установите за згрижување на децата (детски градинки) да не ги изнесуваат децата на отворено и да не практикуваат физичка активност во истиот период.Прекршувања на препораките од страна на работодавачите може да се пријавуваат и кај дежурниот инспектор кој ги координира екипите низ државата на  075 402 856. 

K O M U N I K A T Ë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ua përkujton punëdhënësve obligimin e tyre për respektimin e rekomandimeve për mbrojtjen e punëtorëve, e që kanë lidhje me paralajmërimet për kushtet jo të përshtatshme të motit. Duke pasur parasysh faktin që prognozohet fazë e portokalltë, ju informojmë për rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë:

Pas takimit të Komisionit për valët e të nxehtit, rekomandohet që në tre ditët e ardhshëm (nga e premtja deri të dielën) nga detyrat e punës të lirohen gratë shtatzëna dhe personat mbi 60 vjeç, ndërkohë që të gjithë personat e tjerë në rast të ndonjë problemi shëndetësor menjëherë të paraqiten te mjeku familjar.Punëdhënësve u rekomandohet të riorganizojnë orarin e punës, në drejtim të shmangies së aktivitete në ambient të hapur në periudhën kohore prej orës 11 deri në orën 17, si dhe sigurimi i pushimit në ambiente nën hije dhe sigurimi i lëngjeve të mjaftueshme në çdo dy orë.

Gjithashtu, rekomandohet që mos të zhvillohen aktivitete sportive në ambient të hapur prej orës 11 deri në orën 17, dhe rekomandohet veçanërisht për institucionet për kujdesin ndaj fëmijëve (kopshtet e fëmijëve), që të mos i nxjerrin fëmijët në ambiente të hapura dhe të mos praktikojnë aktivitet fizik në periudhën e njëjtë kohore. Shkeljet e rekomandimeve nga punëdhënësit mund të paraqiten edhe te inspektori kujdestar, që i koordinon ekipet në të gjithë shtetin, në numrin e telefonit  e 075 402 856.