Се зајакнуваат капацитетите за спроведување на процесот на деинституционализација

Во насока на поддршка на започнатиот процес на Деинституционализација на ЈУ Специјален завод Демир Капија во рамките на проектот “Техничка помош за поддршка на процесот на деинституционализација во социјалниот сектор„ финансиски поддржан од страна на Европската Унија во текот на 22-23.08 2017 спроведени се обуки за стручните лица вработени во МТСП, установата и за стручните лица од Центрите за социјална работа, граѓански организации, академски работници на тема „Лично Планирање„

Личното планирање е главна алатка за транзиција од институционална кон грижа во заедницата. Тоа е метода заснована на истражување на животот и светот на личноста, неговите или нејзините желби изразени како лични цели кои се поддржани преку сите потребни услуги и ресурси за спроведување. Личното планирање е метода што ја воведува перспективата на сила и се заснова на перспективата на корисникот. Постојано ги оснажнува корисниците и ја вклучува (неговата или нејзината) непосредна заедница.