Реакција на прес конференцијата на Живко Митревски

 

Во врска со денешната прес конференција на Живко Митревски, ве известуваме дека изнесените обвинувања се неосновани, неаргументирани и неточни. Решението кое што МТСП го прогласи за ништовно е врз основа на член 124 од Законот за општа управна постапка, а не врз основа на Законот за работни односи, како што тврди Митревски.

 

Претходниот министер Ибрахим Ибраими го поништил решението донесено од страна на поранешната министерка Фросина Ременски, а согласно споменатиот член 124 од ЗОУП, Министерството нема законски услови да го поништи тоа решение.

 

Во продолжение е деталното правно образложение:

 

Решението на МТСП бр. 08-8191/10 од 29.12.2016 година е огласено за ништовно од следните причини:

1.- Ова решение е донесено врз основа на членот 124 од ЗОУП и со истото е поништено Решението бр.08-8191/2 од 14.11.2016 година. Не е точно, дека е донесено врз основа на одредбите од ЗРО (член 188, 189, 190, 192 и 193, како што тврди Живко Митревски во дописот до МТСП од 09.08.2017 година). Ова е јасно и видливо во самото решение. Со одредбата од член 124 од ЗОУП, се регулирани условите за огласување на ништовност на решение, а не за поништување. Оттаму јасно е дека МТСП нема законски услови врз основа на одредбата од членот 124 од ЗОУП да поништи свое решение. Тоа е една од причините за ништовност на решението на МТСП бр. 08-8191/10 од 29.12.2016 година, во смисла на член 124 став (1) алинеја 1) од ЗОУП.

 

2. Решението бр. 08-8191/10 донесено на ден 29.12.2016 година од Министерството за труд и социјална политика е донесено по барање за поништување на Решението бр.08-8191/2 од 14.11.2016 година, кое барање е поднесено од неовластено лице, бидејќи истото е потпишано од ССМ преку Претседател Живко Митревски, на кој во меѓувреме му престанала функцијата – претседател на ССМ со Одлука на седница на Совет на ССМ одржана на 13.11.2016 година.

На истата седница за в.д. претседател е именуван Дарко Димовски, што е видно од списите во предметот и тоа:

  • Одлука на ССМ од 13.11.2016 година за отповикување на Живко Митревски од функцијата претседател на ССМ и претседател на Совет на ССМ;

  • Одлука за именување на Дарко Димовски за в.д. претседател донесена на седница на Совет од 13.11.2017 година;

  • Записникот за одржана Петта седница на Совет на ССМ на ден 13.11.2016 година, свикана врз основа на гранковите синдикати и

  • Евидентна листа за бројот на присутните членови на седницата на Советот на ССМ одржана на 13.11.2016 година (28 членови присутни од вкупниот број 52 членови на Советот, верификувани на 19 Конгрес на ССМ)

 

Во списите на предметот нема релевантен доказ дека Живко Митревски е законски претседател на ССМ во моментот на поднесување на барањето за поништување на решението бр. 08-8191/2 од 14.11.2016 година, па од тие причини МТСП постапувало по барање од неовластено лице, што е дополнителна причина за ништовност на решението. Имено, согласно член 7 од Статутот на ССМ, претседателот се избира на Конгрес. Последниот 19-ти Конгрес на ССМ е одржан на ден 21.05.2015 година, а доставената одлука со која се тврди дека Ж. Митревски е избран за претседател на ССМ, бр. 0201-406/5 е со датум од 07.10.2015 година, 5 месеци по одржување на Конгресот.

 

Ниту известувањата дадени од Претседателите на некои синдикати (СОБ, СРСВМ, СШДЕ, Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ, СТКЧ, СХНМ, ГИФИК, ССРЕС, СПТРМ, СРТМ, СФМ, СТИП и МПС), не се доказ дека Живко Митревски е законски претседател на ССМ, бидејќи со изјава на поединец во форма на известување не може да се менува одлуката за отповикување на Ж. Митревски од функцијата претседател, донесена на седница на Совет одржана на 13.11.2016 година.

 

Имајќи ги предвид овие факти, поткрепени со материјалните докази во списите по предметот, МТСП по службена должност оцени дека Решението на МТСП бр. 08-8191/10 од 29.16.2016 година со кое е поништено Решението бр. 08-8191/2 од 14.11.2016 година, Е НИШТОВНО и во смисла на членот 124 став (1) алинеја 4 од ЗОУП, бидејќи при неговото донесување погрешно е применето материјалното право.

 

Од тие причини, МТСП оцени дека се исполнети законските услови од членот 124 од ЗОУП за огласување на ништовност на ова решение поради што на ден 04.08.2017 година го донесе Решението бр. 08-8191/14.

 

    Одделение за односи со јавност

 

Reagim lidhur me konferencën për shtyp të Zhivko Mitrevskit  

Lidhur me konferencën e sotme për shtyp të Zhivko Mitrevskit, Ju informojmë se akuzat e prezantuara janë të pabaza, të paargumentuara dhe të pavërteta. Aktvendimin që MPPS-ja e shpalli të pavlefshëm është në bazë të nenit 124 të Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, e jo në bazë të Ligjit për marrëdhënie pune, siç pohon Mitrevski.  
Ministri paraprak Ibrahim Ibrahimi e ka anuluar vendimin e marrë nga ish-ministrja Frosina Remenski, ndërsa në pajtim me nenin e përmendur 124 të LPPA, Ministria nuk ka bazë ligjore ta anulojë atë vendim.  
Në vazhdim pason arsyetimi juridik i detajuar: 
Aktvendimi i MPPS nr. 08-8191/10 i dt. 29.12.2016 është shpallur i pavlefshëm për arsyet në vijim:
  1. Ky Aktvendim është miratuar në bazë të nenit 124 të LPPA dhe i njëjti është anuluar me aktvendimin nr. 08-8191/2 i dt. 14.11.2016. Nuk është e vërtetë se është sjellë në bazë të dispozitave të LMP (neni 188, 189, 190, 192 dhe 193) siç pohon Zhivko Mitrevski në shkresën drejtuar deri te MPPS, më dt. 09.08.2017). Kjo duket qartë në vet vendimin në fjalë. Me dispozitën e nenit 124 të LPPA, janë rregulluar kushtet për shpalljen e pavlefshmërisë së vendimit, e ajo anulimit. Prej këtu duket qartë se MPPS-ja nuk ka mundësi ligjore në bazë të dispozitës 124 të LPPA të anulojë vendim. Kjo është një nga shkaqet për anulimin e vendimit të MPPS nr. 08-8191/10 të datës 29.12.2016, në kuptim të nenit 124, paragrafi 1 alineja 1 nga LPPA.
  2. Aktvendimi nr. 08-8191/10 i sjellë më dt. 29.12.2016 nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është marrë me kërkesë për anulimin e aktvendimit nr. 08-8191/2 të dt. 14.11.2016 – kërkesë kjo që është parashtruar nga person i paautorizuar sepse e njëjta është nënshkruar nga LSM përmes kryetarit Zhvivko Mitrevski, të cilit në ndërkohë i është ndërprerë funksioni kryetar i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë me vendim nga mbledhja e Këshillit të LSM-së, e mbajtur më 13.11.2016. Në mbledhjen e njëjtë për ushtrues detyre kryetar është emëruar Darko Dimovski, që duket qartë nga shkresat në lëndën edhe atë:
  • Vendimi i LSM i dt. 13.11.2016 për revokimin e Zhivko Mitrevskit nga funksioni kryetar i LSM dhe kryetar i Këshillit të LSM-së;
  • Vendimi për emërimin e Darko Dimovskit ushtrues detyre kryetar është sjellë në mbledhjen e Këshillit, më dt. 13.11.2016;
  • Procesverbali nga Mbledhja e Pestë e Këshillit të LSM-së, e mbajtur më 13.11.2016, e thirrur në bazë të sindikatave të degëve dhe
  • Lista e evidencës për numrin e anëtarëve të pranishëm në mbledhjen e Këshillit të LSM-së, e mbajtur më 13.11.2016 (28 anëtarë të pranishëm nga numri i përgjithshëm 52 anëtarë të Këshillit, të verifikuar në Kongresin e 19 të LSM-së)
Në shkresat e lëndës nuk ka prova relevante se Zhivko Mitrovski është kryetar ligjor i LSM-së në momentin e parashtrimit të kërkesës për anulimin e aktvendimit nr. 08-8191/2 të dt. 14.11.2016, prandaj MPPS ka vepruar sipas kërkesës së personit të paautorizuar, që është arsye shtesë për pavlefshmërinë e vendimit. Në fakt, në pajtim me nenin 7 të Statutit të LSM-së, kryetari zgjidhet në Kongres. Kongresi i fundit i 19 i LSM-së është mbajtur më dt. 21.05.2015, kurse vendimi i dorëzuar, me anë të cilit pohohet se Zh. Mitrevski është kryetar i zgjedhur i LSM-së, nr. 0201-465/5 i dt. 07.10.2015, 5 muaj pas mbajtjes së Kongresit.
As njoftimet e dhëna të kryetarëve të disa sindikatave (SOB, SRSVM, SShDE, Sindikata e Pavarur e Shëndetësisë, Farmacisë dhe Mbrojtjes Sociale e RM, STKÇ, SHNM, SSRES, SPTRM, SFM, STIP dhe MPS) nuk janë dëshmi se Zhivko Mitrevski është kryetar ligjor i LSM-së, sepse me deklaratë të një individi në formë të njoftimi nuk mund të ndryshohet vendimi për revokimin e Zh. Mitrevskit nga funksion kryetar, i sjellë në mbledhjen e Këshillit, të dt. 13.11.2016.
Duke pasur parasysh këto fakte, të konfirmuara më dëshmi materiale në shkresat e lëndës, MPPS me detyrë zyrtare ka vlerësuar se Aktvendimi i MPPS nr. 08-8191/10 i dt. 29.12.2016, me anë të cilit është anuluar Vendimi nr. 08-8191/2 i dt. 14.11.2016, është i pavlefshëm në kuptim të nenit 124, paragrafi 1, alineja 4 nga LPPA, sepse gjatë sjelljes së tij është zbatuar gabimisht e drejta materiale.
Për këto shkaqe, MPPS vlerëson se janë përmbushur kushtet ligjore të nenit 124 nga LPPA për shpalljen e pavlefshmërisë së këtij aktvendimi dhe për këtë shkak më dt. 04.08.2017 është sjellë Aktvendimi nr. 08-8191/14.