Реакција на изјавата на Живко Митрески од 11.08.2017 година 

 

Во врска со најновата прес конференција на Живко Митревски, на која повторно беа изнесени невистини и неаргументирани изјави, сакаме јасно да нагласиме дека со никакви наводи во Решението за огласување на ништовност бр.08-8191/134 од 4.08.2017 година Министерството за труд и  социјална политика не се меша во слободата на синдикално организирање и слобода на избор, туку постапува според позитивните законски прописи на Република Македонија имајќи ги предид и меѓународните конвенции.

 

И овојпат нагласуваме дека Министерството за труд и социјална политика по службена должност оцени дека решението на претходниот министер Ибрахим Ибраими е ништовно, согласно Законот за општа управна постапка. Детално правно образложение во врска со ова прашање беше доставено  до медиумите во рамки на вчерашната реакција.

 

Исто така, целосно ги отфрламе неоснованите обвинувања дека министерката Царовска вршела притисок врз Централниот регистар и другите државни органи и во оваа прилика апелираме до сите надлежни институции да постапуваат согласно законските прописи.

 

    Одделение за односи со јавност

 

Reagim lidhur me deklaratën e Zhivko Mitrevskit, më dt. 11.08.2017

 

Lidhur me konferencën e fundit për shtyp të Zhivko Mitrevskit, në të cilën përsëri u dhanë deklarata të pavërteta dhe të paargumentuara, duam të theksojmë në mënyrë të qartë se me asnjë veprim në Aktvendimin për shpalljen e pavlefshmërisë nr. 08-8191/134 i dt. 04.08.2017 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale nuk ndërhynë në lirinë e organizimit sindikal dhe lirinë e zgjedhjes, por se vepron në përputhje me dispozitat pozitive ligjore të Republikës së Maqedonisë, duke marrë në konsideratë edhe konventat ndërkombëtare.

 

Përsëri theksojmë se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale me detyrë zyrtare ka vlerësuar se vendimi i ish-ministrit Ibrahim Ibrahimi është i pavlefshëm në përputhje me Ligjin për procedurën e përgjithshme administrative. Shpjegimi i detajuar ligjor lidhur me këtë çështje është dhënë dje, në kuadër të reagimit për mjetet e informimit.

 

Gjithashtu, i hedhim poshtë të gjitha akuzat e pabaza se Ministrja Carovska ka kryer presion ndaj Regjistrit Qendror dhe organeve tjera shtetërore dhe gjatë këtij rasti apelojmë deri te të gjitha institucionet kompetente të veprojnë në përputhje me dispozitat ligjore.

 

Zyra për marrëdhënie me opinionin