Препораки за работа во услови на топлотен бран

Како што претходно  информираше Министерството за здравство,  согласно метео-алармот од Управата за хидрометеоролошки работи,  на 7 август 2017 територијата на целата држава ќе биде зафатена со високи температури од портокалова фаза.

Министерството за здравство препорачува од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и лицата над 60 годишна возраст, додека сите останати лица при појава на каков било здравствен проблем веднаш да се јават кај својот матичен лекар.

На работодавците им се препорачува да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, како и обезбедување одмор под сенка и доволно течности на секои два часа.

Министерството за здравство препорачува да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, а особено се препорачува на установите за згрижување на децата (детски градинки) да не ги изнесуваат децата на отворено и да не практикуваат физичка активност во истиот период.

За граѓаните од целата држава потсетуваме дека е потребно да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури, како што се: заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, консумирање лесна храна и течности и хигиенски начин на подготовка на храната.

На хронично болните лица им се препорачува редовно земање на препишаната терапија, а при појава на каов било здравствен проблем да го контактираат својот матичен лекар.

Поради повисоките температури кои се најавуваат за следните денови напоменуваме дека е потребен повисок степен на внимание при подготовка и консумирање на храната.

Информации за топлотните бранови континуирано се дистрибуираат на интернет страната www.toplotnibranovi.mk

Rekomandime për punë në kushte të valëve të nxehta

Siç informoi më parë Ministria e Shëndetësisë, në pajtim me meteo-alarmin e Drejtorisë për çështje hidro-meteorologjike, më 7 gusht 2017 territori i shtetit do të përfshihet me temperatura të larta në faza portokalltë. 

Ministria e Shëndetësisë rekomandon që nga detyrat e punës të lirohen gratë shtatzëna dhe personat mbi 60 vjeç, ndërsa të gjithë personat tjerë në rast të ndonjë problemi shëndetësor menjëherë të lajmërohen te mjeku i tyre familjar.

Punëdhënësve u rekomandohet të riorganizojnë orarin e punës, në mënyrë që të shmangin aktivitete në qiell të hapur në periudhën kohore prej orës 11 deri në orën 17, si dhe sigurimi i pushimit nën hije dhe lëngje të mjaftueshme çdo dy orë.

Ministria e Shëndetësisë rekomandon që të mos zhvillohen aktivitete sportive në qiell të hapur në periudhën nga ora 11 deri në orën 17, dhe veçanërisht rekomandohet për institucionet për kujdesin ndaj fëmijëve (kopshtet e fëmijëve),  të mos i ekspozojnë fëmijët jashtë dhe të mos praktikojnë aktivitet fizik gjatë të njëjtës periudhë.

Për qytetarët e tërë shtetit ua përkujtojmë se nevojitet t’i respektojnë rekomandimet e përgjithshme për mbrojtje nga temperaturat e larta, siç janë: mbrojtja nga ekspozimi direkt i diellit, shmangia e qëndrimit në qiell të hapur në periudhën prej orës 11 deri në orën 17, mbajtja e syzeve dhe gardërobës së lehtë, konsumimi i pijeve dhe ushqimit të lehtë, dhe përgatitja e ushqimit në mënyrë higjienike.

Në sëmurëve kronikë u rekomandohet marrja e rregullt e terapisë, dhe në rast të paraqitjes së ndonjë problemi shëndetësor, ta kontaktojnë mjekun familjar. 

Për shkak të temperaturave të larta që do të paraqiten gjatë ditëve të ardhshme, theksojmë se nevojitet kujdes i lartë gjatë përgatitjes dhe konsumimit të ushqimit.

Informata për valët e nxehta në vazhdimësi do jepen në internet faqen   www.toplotnibranovi.mk