Потпишани договори за поддршка на граѓански здруженија од областа на социјална заштита  

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска и претставници на граѓанските организации, кои беа избрани на јавните конкурси за поддршка на проекти ги потпишаа договорите за финансиска поддршка. Средбата беше искористена и за размена на конструктивни предлози за спроведување на проектите, но и за начините за проширување на соработката на здруженијата со државните институции, за што министерката Царовска ја потенцираше својата искрена намера и подготвеност.  Присутните се заблагодарија за отвореноста на Министерството и за ново воспоставените начини на комуникација и соработка на здруженијата со секторите во Министерството.

Потпишаните договори за поддршка на проекти се резултат од јавните конкурси кои беа објавени на веб страната на МТСП и на МРТВ на 18 и 21 јули 2017 година. Вкупниот фонд за поддршка на проекти изнесува 2.400.000,00 денари.

1. На јавниот конкурс за поддршка на Проект за унапредување на работата на Дневен центар за деца со аутизам Штип,  беше избран проектот на Здружението “Отворете ги прозорците”, Скопје. 

2. За поддршка на Проект на здружение за социјална заштита на деца на улица, Избран е проектот на “Здружението за заштита на правата на детето”. 

3. На конкурсот за поддршка на Проекти на здруженија за заштита на жртви на семејно насилство за 2017 година, поделен на три специфични цели, избрани се следните организации: Кризен центар “Надеж” – Скопје, Организација на  жени на град Скопје и Националниот совет за родова рамноправност. 

4. На јавниот конкурс за поддршка на Проект за реинтеграција на бездомни лица, избран е – Црвен крст на Република Македонија - Црвен крст на град Скопје. 

5. На Јавен конкурс за поддршка на Проект за психо – социјална  поддршка на деца во социјален ризик избран е проектот на Здружението  на граѓани “ХОПС – Опции за здрав живот, Скопје. 

U nënshkruan kontrata për përkrahjen e shoqatave qytetare nga sfera e mbrojtjes sociale

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska dhe përfaqësues të organizatave qytetare që u përzgjodhën në konkurset publike për përkrahjen e projekteve publike i nënshkruan kontratat për mbështetje financiare. Takimi u shfrytëzua edhe për të shkëmbyer propozime konstruktive për zbatimin e projekteve, por edhe për dhe mënyrat për të zgjeruar bashkëpunimin e shoqatave me institucionet shtetërore, ku ministrja Carovska e potencoi gatishmërinë dhe synimin e saj të sinqertë. Të pranishmit u falënderuan për hapjen e Ministrisë dhe mënyrat e reja të komunikimit dhe bashkëpunimit të shoqatave me sektorët në Ministri.

 Kontratat e nënshkruara për përkrahjen e projekteve janë si rezultat i konkurseve publike që u publikuan në ueb faqen e MPPS dhe të RTVM më 18 dhe 21 korrik 2017. Fondi i përgjithshëm për përkrahjen e projekteve ka qenë në shumë prej 2.400.000.00 denarë.

1.Në konkursin publik për përkrahjen e Projektit për avancimin e punës në Qendrën Ditore për fëmijët me autizëm Shtip, u përzgjodh projekti i Shoqatës “Hapni dritaret”, Shkup.

2.Për përkrahjen e Projektit të shoqatës për mbrojtje sociale të fëmijëve në rrugë, u përzgjodh projekti i Shoqatës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës.

3. Në konkursin për përkrahjen e Projekteve të shoqatës për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje për vitin 2017, i ndarë në tri synime specifike, u përzgjodhën organizatat në vijim: Qendra e Krizës “Shpresa” – Shkup, Organizata e Grave të Qytetit të Shkupit dhe Këshilli Kombëtar për barazi gjinore.    

4. Në konkursin publik për përkrahjen e Projektit për ri-integrim të personave pa strehë, është zgjedhur Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë – Kryqi i Kuq i Qytetit të Shkupit.

5. Në konkursin publik për përkrahjen e Projektit për përkrahje psiko-sociale të fëmijëve në rrezik social, është zgjedhur projekti i Shoqatës qytetare “HOPS – Opsione për jetë të shëndetshme”, Shkup.