МТСП во соработка со општина Ресен постави инклузивни игралишта за деца

Министерството за труд и социјална политика продолжува со спроведување на активности за подигнување на свеста во општеството и учење на различностите од најмалите години. 

Како дел од својата одговорност и визија за постигнување на инклузивно општество во соработка со Националниот сојуз на лица со телесна попреченост Мобилност и со поддршка на Општина Ресен Министерството  за труд и социјална политика постави комплетно ново игралиште со реквизити кои се достапни на децата со инвалидитет. 

Проектот за инклузивни детски игралишта подразбира оформување на простор со реквизите достапни за децата со инвалидитет со цел на дечињата да им се обезбеди безгрижна игра, но и да се  социјализираат и да им се овозможи поттикнувачка средина за правилен раст и развој.

MPPS në bashkëpunim me Komunën e Resnjës ka ngritur terrene lojërash për fëmijë 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vazhdon me zbatimin e aktiviteteve që kanë të bëjnë me ngritjen e vetëdijes në shoqëri dhe mësimin e ndryshimeve që në vitet e hershme.Si pjesë e përgjegjësisë dhe vizionit të saj për arritjen e një shoqërie gjithëpërfshirëse, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me Lidhjen Kombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuar dhe me mbështetjen e Komunës së Resnjës ka ngritur një terren të ri të lojërave me rekuizita që janë të disponueshme për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Projekti për terrenet e lojërave përfshirëse të fëmijëve nënkupton krijimin e hapësirës me rekuizita që janë disponueshme për fëmijët me aftësi të kufizuara, në mënyrë që fëmijëve t’u sigurohet lojëra pa përkujdesje, por gjithashtu të socializohen dhe t’u mundësohet mjedis stimulues për rritje dhe zhvillim të duhur.