МТСП: Преземаме итни мерки за подобрување на состојбите во Специјалниот завод - Демир Капија        

Министерството за труд и социјална политика известува дека денеска, 1 август 2018 година, се одржа состанок на работната група за дефинирање на Акцискиот план за итни мерки за подобрување на состојбите во Специјалниот завод Демир Капија.

На средбата детално се разгледаа сите итни мерки од акцискиот план кои се однесуваат на подобрување на состојбите во Специјалниот завод Демир Капија, подобрување на условите за престој на корисниците преку почитување на основните човекови права,  зголемување на нивната мобилност, пристап во работата со крајните корисници, како и идните чекори во оваа насока.

Претставниците на агенциите на Обединетите нации, како и претставниците на Делегацијата на Европската унија, ги образложија нивните активности во поддршка на  итниот план, а дополнително Министерката за труд и социјална политика ги претстави краткорочните и среднорочните приоритети на МТСП:


•      Договорена е забрана за нови сместувања во институциите кои згрижуваат деца/лица со попреченост (која е веќе на сила);

•       Во текот на наредните две недели, центрите за социјална работа треба да направат индивидуална проценка на сите деца кои се сместени во институциите и да подготват индивидуален план за секое дете;

•       Да се предвидат волонтерски тимови од граѓанскиот сектор кои ќе помогнат во работењето и подигнувањето на стручните капацитети на Специјалниот завод - Демир Капија;

•       Ќе се овозможат тренинзи за стручните лица кои работат во Специјалниот  завод, а кои се однесуваат на подготовка на планови за трансформација и за обезбедување на услуги во локалната заедница;

•        Итно подобрување на хигиенските услови и здравствената нега во установата;

•       Ќe се поддржи регионална соработка со државите и стручните лица од институциите од балканскиот регион;

•       Ќе се поддржи отворање на мал групен дом за децата кои се сместени во Демир Капија, во насока на нивно деинституционализирање;

•       Ќе се организираат работни средби на меѓународните агенции, ЕУ и МТСП на техничко ниво, со цел да се операционализираат сите активности и да се поделат улогите во процесот;

•      Ќе се организира донаторска конференција за Специјалниот завод Демир Капија

На состанокот со кој раководеше Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, присутни беа и Координаторот на ОН во земјата и постојан претставник на УНДП, Луиза Винтон, постојаниот претставник на УНИЦЕФ за Македонија,  Бенџамин Перкс, претставникот на  Делегацијата на ЕУ,  Нафи Сарачини, Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет за човекови права и претставникот на проектот финансиран од страна на Делегацијата на ЕУ во Скопје, Владимир Крстевски.

 

MPPS: Ndërmarrim hapa urgjentë për të përmirësuar gjendjen në Entin Special – Demir Kapi

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se sot, 1 gusht 2017, është mbajtur mbledhja e grupit të punës për përcaktimin e Planit aksional për masa urgjente për përmirësimin e gjendjes në Entin Special – Demir Kapi.

Në këtë takim janë shqyrtuar të gjitha masat urgjente nga Plani aksionar, që kanë të bëjnë me përmirësimin e gjendjes në Entin Special Demir Kapi, përmirësimin e kushteve për qëndrim të shfrytëzuesve të kësaj qendre, përmes respektimit të të drejtave thelbësore të njeriut, rritja e mobilitetit të tyre, si dhe hapat e mëtejmë në këtë drejtim.

Përfaqësuesit e agjencive të Kombeve të Bashkuara, si dhe përfaqësuesit e Delegacionit të Bashkimit Evropian i kanë arsyetuar aktivitetet e tyre në drejtim të mbështetjes së planit urgjent, kurse në formë shtesë Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i ka prezantuar prioritetet afatshkurtra dhe afatmesmet , si:

Është rënë dakord për ndalimin e vendosjeve të reja në institucionet që kujdesen për fëmijët/personat me pengesa (që nuk është më në fuqi);

Në dy javët në vijim, Qendrat për punë sociale duhet të bëjnë vlerësim individual për të gjithë fëmijët që janë vendosur në institucionet gjegjëse dhe të hartojnë plan individual për secilin fëmijë;

Të parashikohen ekipet e vullnetarëve nga sektori civil, të cilit do të ndihmojnë në punën dhe ngritjen e kapaciteteve profesionale të Entit Special – Demir Kapi;

Të mundësohen trajnimet për personat profesionalë që do të punojnë në Entin Special, e që kanë të bëjnë me përpilimin e planeve për transformim dhe për ofrimin e shërbimeve në bashkësinë lokale;

Përmirësimi urgjent i kushteve higjienike dhe kujdesit shëndetësor  në Ent;

Do të përkrahet bashkëpunimi rajonal me shtetet dhe personat profesional nga institucionet e rajonit ballkanik;

Do të përkrahet hapja e shtëpisë së vogël në grup për fëmijët, që janë vendosur në Demir Kapi, në drejtim të de-institucionalizimit të tyre;• Do të organizohen takime pune me agjencitë ndërkombëtare, BE dhe MPPS në nivel teknik, me qëllim që të operacionalizohen të gjitha aktivitetet dhe të ndahen detyrat (rolet) në proces;

Të organizohet konferencë donatorësh për Entin Special në Demir Kapi.

Në këtë mbledhje, ka udhëhequr Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, kanë qenë të pranishëm edhe koordinatorja e KB-ve në vend dhe përfaqësuese e përhershme Luiza Vinton, përfaqësuesi i përhershëm i UNICEF-it për Maqedoni Benxhamin Perks, përfaqësuesi i Delegacionit të BE-së, Nafi Saraçini, Uranija Pirovska nga Komiteti i Helsinkit dhe përfaqësuesi i projektit të financuar nga  Delegacioni i BE-së në Shkup, Vlladimir Kërstevski.