МТСП: Објавени огласи за вработување стручни кадри во центрите за социјална работа низ државата

Со цел да се зајакнат капацитетите на центрите за социјална работа во Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика известува дека се објавени огласи за вработување социјални работници и друг неопходен стручен кадар во наведените ЦСР:

1. Центaрoт за социјална работа во Скопје има распишано јавен оглас за 6 социјални работници;

2. Центaрoт за социјална работа во Кратово има распишано јавен оглас за 1 социјален работник;

3. Центaрoт за социјална работа во Кавадарци има распишано јавен оглас за 1 социјален работник;

4. Центaрoт за социјална работа во Куманово има распишано јавен оглас за 2 социјални работници;

5. Центaрoт за социјална работа во Радовиш има распишано јавен оглас за 1 социјален работник и за 1 педагог;

6. Центaрoт за социјална работа во Штип има распишано јавен оглас за 1 социјален работник и за 1 психолог;

7. Центaрoт за социјална работа во Тетово има распишано јавен оглас за 1педагог;

8. Центaрoт за социјална работа во Гостивар  има распишано јавен оглас за 1 социјален работник;

9. Центaрoт за социјална работа во Битола има распишано јавен оглас за 2 социјални работници;

10. Центaрoт за социјална работа во Струмица има распишано јавен оглас за 1 социјален работник и за 1 психолог;

11. Центaрoт за социјална работа во Свети Николе има распишано јавен оглас за 1 социјален работник;

12. Центaрoт за социјална работа во Дебар има распишано јавен оглас за 1 социјален работник;

13. Центaрoт за социјална работа во Неготино има распишано јавен оглас за 2 социјални работници;

14. Центaрoт за социјална работа во Крива Паланка има распишано јавен оглас за 2 социјални работници;

15. Центaрoт за социјална работа во Делчево има распишано јавен оглас за 1 социјален работник.

Ова е првата фаза од планираните вработувања на вкупно 60 социјални работници во наредниот период. Огласите се објавени во дневните весници Слободен печат и Коха.

MPPS: Janë shpallur konkurse për punësimin e kuadrove profesionale në Qendrat për punë sociale në vend  

Për përforcimin e kapaciteteve të Qendrave për punë sociale në Republikën e Maqedonisë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se janë shpallur konkurse për punësimin e punonjësve socialë dhe kuadrit tjetër profesional në QPS-të më poshtë:

1. Qendra për punë sociale në Shkup ka publikuar shpallje publike për punësimin e 6 punonjësve socialë;

2. Qendra për punë sociale në Kratovë ka publikuar shpallje publike për punësimin e 1 punonjësi social;

3. Qendra për punë sociale në Kavadarci ka publikuar shpallje publike për punësimin e 1 punonjësi social;

4. Qendra për punë sociale në Kumanovë ka publikuar shpallje publike për punësimin e 2 punonjësve socialë;

5. Qendra për punë sociale në Radovish ka publikuar shpallje publike për punësimin e 1 punonjësi social dhe 1 pedagogu;

6. Qendra për punë sociale në Shtip ka publikuar shpallje publike për punësimin e 1 punonjësi social dhe 1 psikologu;

7. Qendra për punë sociale në Tetovë ka publikuar shpallje publike për punësimin e 1 pedagogu;

8. Qendra për punë sociale në Gostivar ka publikuar shpallje publike për punësimin e 1 punonjësi social;

9. Qendra për punë sociale në Manastir ka publikuar shpallje publike për punësimin e 2 punonjësve socialë;

10. Qendra për punë sociale në Strumicë ka publikuar shpallje publike për punësimin e 1 punonjësi social dhe 1 psikologu;

11. Qendra për punë sociale në Sveti Nikole ka publikuar shpallje publike për punësimin e 1 punonjësi social;

12. Qendra për punë sociale në Dibër ka publikuar shpallje publike për punësimin e 1 punonjësi social;

13. Qendra për punë sociale në Negotino ka publikuar shpallje publike për punësimin e 2 punonjësve socialë;

14. Qendra për punë sociale në Kriva Pallanka ka publikuar shpallje publike për punësimin e 2 punonjësve socialë;

15. Qendra për punë sociale në Dellçevë ka publikuar shpallje publike për punësimin e 1 punonjësi social;


Kjo është faza e parë e punësimeve të planifikuara, nga gjithsej 60 punonjës socialë në periudhën e ardhshme. Shpalljet janë publikuar në gazetat ditore KOHA dhe SLLOBODEN PEÇAT.