МТСП: Извршени 207 инспекциски надзори, донесени 84 забрани за работа. Работодавачите да ги почитуваат препораките за работа во топлотен бран

Министерството за труд и социјална политика информира дека во периодот од 4 до 6 август 2017 година, Државните инспектори за труд - од областа безбедност и здравје при работа, на територијата на Република Македонија извршиле вкупно 207  инспекциски надзори кај работодавачи за почитување на препораките за топлотен бран. Притоа се донесени 84 забрани на работодавачи кои не ги почитувале препораките да не се работи на отворено од 11 до 17 часот. 

Државните инспектори за труд вршеа инспекциски надзори кај работодавачи од следниве дејности: градежништвото, земјоделие, отпади, комунални услуги,  конфекциски погони и други дејности.  

Работодавачите ги добиваат во писмена форма следните препораки, со  нагласување дека мора да се придржуваат кон нив, бидејќи во спротивно ќе бидат санкционирани:

-Адекватна вентилација и по  можност климатизација во затворен работниот простор.

-Да не работат на отворено за време на најтоплиот период од денот односно  во период од 11 до 17часот. 

-Промени во организацијата на работниот процес (воведување две смени работа).

-Обезбедување засолништа каде вработените можат да се разладуваат одреден период во текот на работата. 

-Почести паузи во текот на работата и консумирање течности.

-Работната облека да биде од лесна порозна ткаенина, а при работа на отворен простор - очила и капи.

-Предупредување за зголемени опасности од несреќа  при работа (пожари).

ЗАБРАНИ СЕ ДАДЕНИ ВО СЛЕДНИВЕ ДЕЈНОСТИ: 

Градежна дејност 67

Преработувачка дејност 2

Земјоделска дејност 13

Рударство, вадење на камен 2

ВКУПНО: 84

Со оглед на тоа што територијата на Република Македонија и денеска се наоѓа во портокалова фаза, работодавачите се обврзани и понатаму да ги почитуваат дадените препораки и да се грижат за безбедноста  на вработените во услови на топлотен бран.

MPPS: Janë kryer 207 inspektime, janë sjellë 84 ndalesa për punë. Punëdhënësit t’i respektojnë rekomandimet për punë në valë të nxehta 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se në periudhën prej 4 deri 6 gusht të vitit 2017 inspektorët shtetërorë të punës – nga sfera e sigurisë dhe shëndetit në punë, në territorin e Republikës së Maqedonisë kanë kryer gjithsej 207 inspektime te punëdhënësit lidhur me respektimin e rekomandimeve për valët e nxehta. Gjatë kësaj janë sjellë 84 ndalesa për punë për punëdhënësit të cilët nuk i kanë respektuar rekomandimet që të mos punohet në ambient të hapur prej orës 11-17.

Inspektorët shtetërorë të punën kanë kryer mbikëqyrje inspektive te punëdhënësit e veprimtarive në vijim: ndërtimtari, bujqësi, mbeturinat, shërbime komunale, repartet e konfeksionit dhe veprimtari tjera. 

Punëdhënësit, rekomandimet i marrin në formë me shkrim, me theks se duhet doemos t’i respektojnë, sepse në të kundërtën do të sanksionohen, e ato janë:

- Ventilimi adekuat dhe klimatizimi sipas mundësive i hapësirës së mbyllur ku zhvillohet veprimtaria;

- Të mos punojnë në ambient të hapur në periudhën më të nxehtë të ditës, respektivisht prej orës 11 deri në orën 17;

- Ndryshimi i organizimit të procesit të punës (aplikimi i dy turneve/ndërrimeve);

- Sigurimi i vendqëndrimit ku punëtorët mund të freskohen në një periudhë të caktuar gjatë ditës;

- Pauza më të shpeshta gjatë punës dhe konsumimi i lëngjeve;

- Gardëroba e punës të jetë e lehtë, kurse gjatë punës në ambient të hapur të mbahen syza dhe kapela;

- Paralajmërim për rreziqe më të mëdha nga fatkeqësitë gjatë punës (zjarre) 

NDALESA JANË DHËNË NË VEPRIMTARITË SI VIJON:

Veprimtaria e nërtimtarisë – 67

Veprimtaria e prodhimit – 2

Veprimtaria e bujqësisë – 13

Veprimtaria e minierave – 2

Gjithsej 84

Duke pasur parasysh faktin se territori i Republikës së Maqedonisë edhe sot gjendet në fazën e portokalltë, punëdhënësit obligohen që edhe më tej t’i respektojnë rekomandimet dhe të kujdesen për sigurinë e të punësuarve në kushte të valëve të nxehta.