МТСП: 3000 стечајци опфатени со законскиот предлог усвоен на владина седница


На вчерашната седница на Владата на Република Македонија беше усвоен Предлог - Законот за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на претпријатија со доминантна сопственост на државата, во јавноста познат како ,,Закон за стечајци’’.

Предлог - законот предвидува да се опфатат невработени лица на кои им престанал работниот однос во претпријатија со доминантна сопственост на државата после 1 јануари 1995 година, а заклучно со 31 декември 2016 година. Невработено лице може да се стекне со правото доколку ги исполнува следниве услови:

-  лице кое било најмалку 15 години во работен однос во претпријатија со доминантна сопственост на државата, утврден со М1/М2 обрасци;

-   му престанал работниот однос во претпријатие со доминантна сопственост на државата, по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок; 

-  на денот на влегувањето во сила на овој закон е на   возраст од  најмалку 52 години (жена) односно 55 години (маж);

-  работниот однос му престанал заклучно со 31 декември 2016 година;

- остварило право на паричен надоместок по 1 јануари 1995  година    и  кое по остварувањето на правото на паричен надоместок не било вработено на неопределено време, односно работниот однос не му престанал по негова волја и вина.

Со ова законско решение се дава можност за материјално обезбедување на поголем број стечајни работници. Според проценките на Министерството за труд и социјална политика, ќе бидат опфатени околу 3000 лица, кои ќе добиваат 7596 денари месечно, за што се обезбедени средства во Буџетот.

Дел од одредбите од постојниот закон, со коишто се уредува ова прашање, ја завршија својата функција и дефакто немаат правна сила.

Со усвојување на новиот предлог – закон и негово доставување до Собранието, Владата на Република Македонија излезе во пресрет на долгогодишните барања на оваа категорија граѓани. 

 

MPPS: 3000 punëtorë të falimentuar janë përfshirë me propozimin ligjor, i miratuar në seancë qeveritare


Në seancën e djeshme të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë u miratua propozim-ligji i sigurimit material të personave të papunë për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi dominuese të shtetit, në opinion i njohur si “Ligji për të falimentuarit”

Propozim-ligji parashikon që të përfshihen personat e papunë të cilëve u është ndërprerë marrëdhënia e punës në ndërmarrjet me pronësi dominonte të shtetit pas 1 janarit të vitit 1995, përfundimisht me 31 dhjetor 2016. Personi i papunë mund ta fitojë këtë të drejtë nëse i përmbush kushtet si vijon:

- personi i cili ka qenë në marrëdhënie pune së paku 15 vjet në ndërmarrjet me pronësi dominuese të shtetit, i përcaktuar me formularët M1/M2;

- i është ndërprerë marrëdhënia e punës në ndërmarrje me pronësi dominonte të shtetit, në bazë të falimentimit, likuidimit apo tepricës teknologjike;

- në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji është në moshë së paku 52 vjet (për grua), respektivisht 55 vjet (për burrë);

- marrëdhënia e punës i është ndërprerë përfundimisht më 31 dhjetor 2016;

-ka realizuar të drejtën e kompensimit në të holla pas 1 janarit 2015 dhe i cili pas realizimit të kësaj të drejte nuk ka qenë i punësuar në kohë të pacaktuar, respektivisht marrëdhënia e punës nuk i është ndërprerë me fajin apo dëshirën e tij.

Me këtë zgjidhje ligjore jepet mundësia për sigurim material të një numri të madh të punëtorëve të falimentuar. Sipas vlerësimit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale do të përfshihen rreth 3000 persona, të cilët do të fitojnë 7.596 denarë në muaj, për çka janë siguruar mjete në buxhet.

Një pjesë e dispozitave të ligjit aktual, me të cilat rregullohet kjo çështje, e kanë kryer funksionin e tyre dhe de fakto nuk kanë fuqi juridike.

Me miratimin e propozim-ligjit të ri dhe dorëzimit të tij në Kuvend, Qeveria e Republikës së Maqedonisë u del në ndihmë kërkesave shumëvjeçare të qytetarëve të kësaj kategorie.