Децата во градинките ќе се згрижуваат во текот на денот согласно со потребите на родителите

Во врска со информациите коишто стигнуваат до Министерството за труд и социјална политика дека во одредени јавни установи за деца/детски градинки се вршат анкети во кои родителите се анкетираат дали нивното дете ќе посетува прва или втора смена од 7:00 до 14:30 или од 14:30 до 21:30, УКАЖУВАМЕ дека: 

Наведеното работно време се однесува само на вработените во установите кои треба да ја применат Одлуката за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Македонија, министерствата и другите органи на државната управа, а не и на времето за престој на децата во јавни установи за деца/детски градинки. 

Децата ќе се згрижуваат во текот на денот согласно со потребите на родителите. 

Двосменското работење подразбира дека опфатот и згружавањето на децата во јавните установи за деца/детските градинки ќе биде како и до сега од 5:30 часот наутро до 22:00 часот навечер, како и во првата сабота во месецот.  

Апелираме до вработените и директорите на јавните установи за деца/детските градинки да не ги манипулираат родителите и да не ги ограничуваат со стриктно временско згрижување на децата! Директорите се задолжени од страна на МТСП да ја спроведат Одлуката на Владата на РМ и согласно истата и потребите на родителите да го организираат работењето на установата. 

MPPS: Fëmijët do të përkujdesen gjatë ditës në pajtim me nevojat e prindërve

Lidhur me informacionet që arrijnë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale se në disa ente publike për fëmijë/kopshte fëmijësh kryhen sondazhe ku anketohen prindërit nëse fëmija i tyre do frekuentojë kopshtin në turnin e parë nga ora 7:00 deri në 14:30 ose 14:30 në 21:30,  theksojmë se:

Orari i punës i caktuar u referohet vetëm punonjësve në institucionet që duhet të zbatojnë Vendimin për përcaktimin e orarit të orarit të punës në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, ministritë dhe organet tjera të administratës shtetërore e jo kohës së qëndrimit të fëmijëve entet publike për fëmijët/kopshtet e fëmijëve. Fëmijët do të përkujdesen gjatë ditës në pajtim me nevojat e prindërve.

Puna në dy turne nënkupton që përfshirja dhe përkujdesja e fëmijëve në entet publike për fëmijë/kopshtet e fëmijëve do të jetë siç ka qenë deri tani nga ora 5:30 në deri në orën 22:00, si dhe e shtuna e parë e muajit.Apelojmë te të gjithë punonjësit dhe drejtorët e enteve publike për fëmijë/kopshtet e fëmijëve të mos i manipulojnë prindërit dhe të mos e kufizojnë përkujdesjen e fëmijëve strikt në aspekt kohor!Drejtorët janë të obliguar nga MPPS-ja të zbatojnë vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe sipas të njëjtit dhe nevojave të prindërve ta organizojnë punën e enteve publike për fëmijë/kopshtet e fëmijëve.