Министерство за труд и социјална политика

е-маил: mtsp@mtsp.gov.mk

Кабинет на министер
тел: 02 / 3 106 212  
факс: 02/ 3 220 408 
Кабинет на заменик министер
тел: 02 / 3 106 214

Кабинет на државен секретар

тел: 02 / 3 106 291 факс: 02 / 3 116 417

 

Контакт со секторите и одделенијата во Министерство за труд и социјална политика

Сектор

Oдделение

Раководител

Контакт

Сектор за внатрешна ревизија

 

Одделение за внатрешна ревизија во Министерството за труд и социјална политика, органите во состав и проектните единици

Ѓоко Велковски

02/ 3 106 374  gjoko.velkovski@mtsp.gov.mk

Одделение за внатрешна ревизија во јаните установи
Сектор за справување со човечки ресурси 
Одделение за персонале менаџмент, вработување и мобилност

 

Одделение за управување со човечки ресурси

Кате Трајкова

02/ 3 106 308 ktrajkova@mtsp.gov.mk

Сектор за стратешко планирање

 

Мирјанка Алексевска

02/ 3 114 460

maleksevska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за планирање и креирање на политики

Зоран Вучев          

02/ 3 214 074 zvucev@mtsp.gov.mk       

 

Одделение за анализа, евалуација и мониторинг на имплементација на политики и програми

Јулијана Тодоровска

02/ 3 114 460 jtodorovska@mtsp.gov.mk

Сектор за финансиски прашања

 

Илија Гаревски

02/ 3 106 595 igarevski@mtsp.gov.mk

 

Одделение за буџетска координација

Снежана Костовска Фрчковска                            

02/ 3 106 236 skostovska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за буџетска контрола

 

 

 

Оддление за сметководство и плаќања

Михајло Коштримовски                      

02/ 3 106 595 mkoshtrimovski@mtsp.gov.mk

 

Одделение  за јавни набавки

Благица Мојсова

02/ 3 106 449 bmojsova@mtsp.gov.mk

Сектор за правни, нормативни, општи и заеднички работи

 

Лена Ничевска

02/3 106 221   lnicevska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за нормативни,  општи и заеднички  работи                                  

 

 

 

Одделението за претставки и предлози                              

 

 

Одделение за општи и заеднички работи 

 

Одделение за утврдување неправилности во работењето                                            

 

 

 

Одделение за информатика                 

 

 

 

Одделение за инвестициони работи

 

 

Сектор за координација и техничка помош на министерот

 

Мабера Камбери

02/ 3 106 224 mkamberi@mtsp.gov.mk

 

Одделение за координација на активностите на министерот- Кабинет на министер

 

 

Одделение за односи со јавноста Жаклина Величковска 02/3 106 243 velickovska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за имплементација на Стратегијата и Декадата на Ромите

 

 

Одделение за анализа, развој и имплементација на демографски политики

Сектор за европска интеграција и меѓународна соработка

 

Александар Георгиевски

02/ 3 106 253

 

Одделението за ЕУ интеграција и  преговори за пристапување

Дарко Дочински                    

02/ 3 106 358 ddocinski@mtsp.gov.mk

 

Одделението за координација и имплементација финансиски инструменти на ЕУ

Александра Славкоска                            

02/ 3 106 358 aslavkoska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за мониторинг и евалуација на ИПА

Анкица Ивановски                

02/ 3 106 358 aivanovska@mtsp.gov.mk

 

Одделението за меѓународна соработка

Марјан Гијовски

 

Сектор за политики од областа на трудовот право и политики за вработување

 

 

Александра Личоска (помошник раководител)

 

02/3 106 657
alicoska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за плати

 

 

 

Одделение за социјално партнерство

 

 

 

Одделение за трудот

 

 

Сектор за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа

 

Миле Стојановски* државен советник

02/ 3 225 702
mstojanovski@mtsp.gov.mk

 

Одделение за спроведување и водење на постапка за прекршоци од областа на работните односи

 

 

 

Одделение за спроведување и водење на постапка за прекршоци од областа на безбедност и здравје при работа

 

 

Сектор за пензиско и инвалидско осигурување

 

Ирена Ристеска

02/ 3 106 651      
iristeska@mtsp.gov.mk        

 

Одделение за тековно финансирано пензиско и инвалидско осигурување

Даниела Божиноска

02/ 3 106 662
dbozinoska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (II и IIIстолб)

 

 

Сектор за еднакви можности

 

Мирдита Салиу

02/ 3 233 460
msaliu@mtsp.gov.mk

 

Одделението за родова рамноправност

Жаклина Атанасовска

 

02/ 3 106 661
zatanasovska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за превенција и заштита од секаков вид  на дискриминација

 

 

Сектор за социјална заштита

 

Зихра Мемети

Софија Спасовска (помошник раководител)

02/ 3 106 365
zmemeti@mtsp.gov.mk
spasovska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за социјално-семејна и правна заштита на децата и семејството

 

02/ 3 106 309

 

Одделение за социјално вклучување

 

 

 

Одделение за заштита на инвалидни лица, лица со воспитно-социјални проблеми и заштита на стари лица

 

02/3 106 325

 

Одделение за остварување на правата од социјална заштита

Јасминка Јовановска

02/ 3 106 337
jjovanovska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за условени парични надоместоци, субвенции за енергија и посебни програми од областа на социјалната заштита

 

 

 

Одделение за јавни и приватни установи за социјална заштита

 

 

 

Одделение за планирање, следење и евалуација на работата на Установите за социјална заштита

 

 

 

Одделение за азил, миграција и хуманитарна помош

Дејан Ивковски

02/ 3 106 371
divkovski@mtsp.gov.mk

 

 

Одделение за интеграција на бегалци и странци

Душанка Карамитре

02/ 3 106 371 dkaramitre@mtsp.gov.mk

Сектор за детска заштита

Вера Ристовска

 

Ќани Алиу (помошник раковидител)

02/ 3 106 664  vera.ristovska@mtsp.gov.mk

 

02/ 3 106 446 kaliu@mtsp.gov.mk

 

Одделение за заштита и обезбедување на правото за заштита на децата

Елица Димитровска

02/ 3 117 589 edimitrovska@mtsp.gov.mk

Одделение за обезбедување на правото на згрижување, воспитание, одмор и рекреација на децата

 

 

Сектор за испекциски надзор над примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата 

 

Бранко Лазаревски 

 

Ирена Тодоровска (помошник раководител)

blazarevski@mtsp.gov.mk

 

itodorovska@mtsp.gov.mk

 

Одделение за инспекциски надзор над остварување на права од  социјална заштита и други парични надоместоци

Марушка Ѓеоргиева

02/ 3  114 460
mgeorgieva@mtsp.gov.mk

 

Одделение за инспекциски надзор над остварување и давање на услуги од социјална заштита

Благица Пирова

02/ 3  114 460
bpirova@mtsp.gov.mk

 

Одделение за инспекциски надзор на дејноста заштита на децата 

 

02/ 3 106 258

 

Одделение за надзор и стручен надзор на дејноста заштита на децата 

Проектна единица за спроведување на Оперативната програма "Развој на човечките ресурси 2007-2013"- ИПА Компонента  IV

 

 

02/ 3 106 253

02/ 3 106 294


Одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

Овластено лице за постапување по претставки и предлози

Согласно Законот за постапување по претставки и предлози (“Службен весник на РМ” бр.82/2008), во Министерството за труд и социјална политика, односно во Секторот за правни, нормативни, општи и зеднички работи формирано е Одделение за претставки и предлози. Заради имплементација на одредбите од законот, Ве известуваме дека определено е овластено лице за постапување по претставките и предлозите во рамките на органот за надлежностите утврдени со закон и тоа:

  • Лена Ничевска, раководител на сектор

Одговорни лица за комуникација со странски инвеститори

  • Енвер Хусејин, државен секретар
    • тел:02/3 106 291
  • Маја Стојановска, државен советник за труд
  • Ѓоко Велковски, раководител на одделение за внатрешна ревизија