Насловна линкови контакт мапа
Контакти
Навигација
Насловна
Министер
За министерството
Мисија
Други раководни органи
Сектори
Односи со јавност
Слободен пристап до информации
Документи
Проекти
Медиа Центар
Програма Progress
Декада на Ромите
Новости
Претседавање со Декадата на Ромите
Документи
Ромски информативни центри
Проект Поддршка за имплементација на Стратегијата на Ромите
Проект Ревидирање на Стратегијата за Ромите
Меѓународна соработка
Европска интеграција
Соработка со Совет на Европа
Европска Социјална Повелба
Соработка со Меѓународната организација на трудот
Билатерална соработка
Регионална и мултилатерална соработка
Еднакви можности
Родова рамноправност
Заштита и превенција од секаков вид на дискриминација
Директиви/резолуција
Национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе
Публикации од областа на еднаквите можности
Пазар на труд
Невработеност
Вработеност
Социјално партнерство
Плати
Трудова инспекција
Државен инспекторат за труд
Акции и активности
Социјална заштита
Услуги и права
Институции
Вонинституционална заштита
Социјално вклучување
Социјални реформи
Социјална инспекција
Детска заштита
Права од детска заштита
Детски градинки
Детски одморалишта
Договори за социјално осигурување
Пензиско и инвалидско осигурување
Пензиско и инвалидско осигурување
Пензиски реформи
Боречко-инвалидска заштита
Прописи
Закони
Правилници
Предлог закони
Донации
Контакти

Контакти

Министерство за труд и социјална политика

Ул. Даме Груев број 14
1000 Скопје

е-маил: mtsp@mtsp.gov.mk

Кабинет на министер
тел: 02 / 3 106 212  
факс: 02/ 3 220 408 
Кабинет на заменик министер
тел: 02 / 3 106 214
Кабинет на државен секретар
тел: 02 / 3 106 291 факс: 02 / 3 116 417

Сектори и одделенија

Одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

Овластено лице за постапување по претставки и предлози 

 
Согласно Законот за постапување по претставки и предлози (“Службен весник на РМ” бр.82/2008), во Министерството за труд и социјална политика, односно во Секторот за правни, нормативни, општи и зеднички работи формирано е Одделение за претставки и предлози. Заради имплементација на одредбите од законот, Ве известуваме дека определено е овластено лице за постапување по претставките и предлозите во рамките на органот за надлежностите утврдени со закон и тоа:

  • Лена Ничевска, раководител на сектор

  Стоп педофилија

 

 

 

  
Copyright(c) 2008 Министерство за труд и социјална политика