Насловна линкови контакт мапа
Сектори
Навигација
Насловна
Министер
За министерството
Мисија
Други раководни органи
Сектори
Односи со јавност
Слободен пристап до информации
Документи
Проекти
Медиа Центар
Програма Progress
Декада на Ромите
Новости
Претседавање со Декадата на Ромите
Документи
Ромски информативни центри
Проект Поддршка за имплементација на Стратегијата на Ромите
Проект Ревидирање на Стратегијата за Ромите
Меѓународна соработка
Европска интеграција
Соработка со Совет на Европа
Европска Социјална Повелба
Соработка со Меѓународната организација на трудот
Билатерална соработка
Регионална и мултилатерална соработка
Еднакви можности
Родова рамноправност
Заштита и превенција од секаков вид на дискриминација
Директиви/резолуција
Национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе
Публикации од областа на еднаквите можности
Пазар на труд
Невработеност
Вработеност
Социјално партнерство
Плати
Трудова инспекција
Државен инспекторат за труд
Акции и активности
Социјална заштита
Услуги и права
Институции
Вонинституционална заштита
Социјално вклучување
Социјални реформи
Социјална инспекција
Детска заштита
Права од детска заштита
Детски градинки
Детски одморалишта
Договори за социјално осигурување
Пензиско и инвалидско осигурување
Пензиско и инвалидско осигурување
Пензиски реформи
Боречко-инвалидска заштита
Прописи
Закони
Правилници
Предлог закони
Донации
Контакти

Сектор за ПИО

Раководител на сектор: Ирена Ристеска

Телефон: 02/ 3 106 441

е-маил: iristeska@mtsp.gov.mk 

Во Секторот за пензиското и инвалидското осигурување се вршат работи кои се однесуваат на системот на пензиското и инвалидското осигурување, кој е составен од: задолжително тековно финансирано пензиско и инвалидско осигурување врз основа на генерациска солидарност, задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување преку:

  • предлага стапка на придонес за пензиско и инвалидско осигурување во  согласност со Фондот на ПИОМ;
  • подготвува закони и други прописи од областа на матичната евиденција за осигурениците и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување;
  • подготовка и учество во изготвување на  склучување на договори за социјално осигурување;
  • врши надзор над работењето и законитоста на работата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.


Во склоп на секторот за пензиско и инвалидско осигурување функционираат:

  • Одделение за задолжително тековно финансирано пензиско и инвалидско осигурување
  • Одделение за задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување

  Стоп педофилија

 

 

 

  
Copyright(c) 2008 Министерство за труд и социјална политика